MyFondia VirtuellaJuristen

Verkställighet - att verkställa en dom

Även om ett mål är avslutat och dom eller skiljedom meddelats, är det inte säkert att den förlorande parten följer domens utfall. Därför finns regler om verkställighet, alltså regler om att hur man kan få förpliktelser fullgjorda med hjälp av en myndighets tvång.

Exekutionstitel

Verkställighet kan vidtas av ett flertal myndigheter. Av intresse för tvistemål är främst Kronofogdemyndigheten, som bland annat kan utmäta betalningsskyldighet som prövats av domstol. För att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en sådan utmätning, krävs att borgenären kan uppvisa en så kallad exekutionstitel .

Exekutionstiteln erhålls genom främst genom en dom från domstol, men kan även erhållas bl.a. genom skiljedom eller stadfäst förlikning. En dom som vunnit laga kraft får verkställas utan särskilda villkor, medan en dom som inte vunnit laga kraft endast får verkställas i vissa fall och med särskilda villkor. Som exempel kan nämnas fall där förpliktelsen avser att utge lös egendom. Då förenas verkställigheten med villkoret att säkerhet ska ställas för återbäring av egendomen.

Att en dom vunnit laga kraft innebär att den inte längre kan överklagas med vanliga rättsmedel. Tingsrättens dom i ett tvistemål ska exempelvis överklagas inom tre veckor från den dag då domen meddelades – därefter vinner domen laga kraft.

Former av verkställighet

Utmätning innebär ett tvångsvis uttagande av betalningsskyldighet. Utmätning kan ske på två olika sätt genom sakutmätning eller löneutmätning . Sakutmätning sker genom att egendom som tillhör gäldenären tas i anspråk av Kronofogdemyndigheten och realiseras. Att egendomen realiseras innebär att den på något sätt omvandlas till kontanta medel, om den inte redan utgörs av kontanter. Realisationen sker ofta genom försäljning på exekutiv auktion, eller genom indrivning av utmätta fordringar.

Vid en utmätning är Kronofogdemyndighetens målsättning att orsaka gäldenären så lite skada som möjligt. Viss egendom, så kallat beneficium , får inte utmätas då det är sådan egendom som gäldenären eller dennes familj behöver för sitt uppehälle. Det kan exempelvis handla om kläder och pengar för mat och hyra.

Löneutmätning sker genom att arbetsgivare eller annan som ska utbetala lön och andra ersättningar åläggs att innehålla denna till sådan del som ska utmätas.

Förutom utmätning finns en rad andra former av verkställighet, som gäller annat än betalningsskyldighet. Bland dessa kan nämnas avhysning , vilket gäller för fallet då någon är skyldig att avflytta eller avlägsna sig från byggnad. Kronofogdemyndigheten kan även verkställa andra typer av förpliktelser, som utgivande av viss egendom eller upphörande av viss verksamhet.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!