MyFondia VirtuellaJuristen

Turordningsreglerna

Arbetsgivaren måste iaktta ett antal turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Turordningsreglerna innebär att anställda med kortare anställningstid som utgångspunkt ska sägas upp före anställda med längre anställningstid.

Turordningskretsarna

Turordningsreglerna bygger på att arbetsgivaren vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ska skapa turordningslistor inom den del av verksamheten som berörs av driftsinskränkningarna. Turordningslistan fastställer, som namnet antyder, i vilken turordning de berörda arbetstagarna måste sägas upp.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter inom sin organisation, ska turordningen fastställas för varje enhet för sig. Med driftsenhet menas en del av organisationen som är placerad i samma byggnad eller inom samma inhägnade område. Som exempel i förarbetena till lagen om anställningsskydd nämns en fabrik, en restaurang eller en butik. Turordningskretsen bestäms således geografiskt, inte organisatoriskt.

Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal bestäms turordningskretsen för varje avtalsområde för sig. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren har flera driftsenheter på samma ort. Om arbetsgivaren i ett sådant fall samtidigt är bunden av kollektivavtal, kan de fackliga organisationerna begära att det ska skapas en gemensam turordningslista för alla enheter på orten.

Avvika från turordningsreglerna

Man kan avvika från turordningslistorna genom lokala överenskommelser med berörda fackliga organisationer. Förhandlingarna med facket kan resultera i en avtalad turordningslista som gäller istället för turordningsreglerna enligt lag.

Turordningsreglerna i mindre verksamheter

Innan turordningen fastställs kan en arbetsgivare med högst tio anställda undanta två anställda som arbetsgivaren bedömer är av särskild betydelse för sin verksamhet. De nyckelpersoner som undantas får på så vis företräde till fortsatt anställning hos arbetsgivaren.

Anställda som inte undantagits

För de anställda som inte undantagits är deras sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren avgörande för att bestämma turordningen. Anställda med längre anställningstid har helt enkelt företräde framför anställda som har kortare anställningstid. Principen är med andra ord sist in – först ut. Om flera har lika lång anställningstid, ger högre ålder företräde.

Omplacering och tillräckliga kvalifikationer

Om de arbetsuppgifter som en arbetstagare med längre anställningstid har tagits bort, kan den aktuella arbetstagaren under vissa omständigheter kräva omplacering till en tjänst inom driftsenheten som innehas av någon annan anställd med kortare anställningstid. Konsekvensen av detta kan bli att den med kortare anställningstid sägs upp, trots att det inte är dennes tjänst som dras in.

Som förutsättning för att arbetstagaren med längre anställningstid ska kunna kräva omplacering gäller dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Med andra ord ska arbetstagaren ha de allmänna kvalifikationer som generellt sett krävs av någon som söker tjänsten i fråga. Däremot måste arbetsgivaren acceptera en viss upplärningstid.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!