MyFondia VirtuellaJuristen

Styrelse och VD

Aktiebolagets styrelse och VD är viktiga aktörer som kan ha avgörande betydelse för ett företags framgång. Medan den verkställande direktören har som uppgift att sköta den operativa verksamheten, ägnar sig styrelsen mest åt frågor av övergripande karaktär.

Styrelsen – vad gör den?

Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter. Styrelsens huvudsakliga uppgift är, generellt sett, att leda och kontrollera företagets verksamhet. Man brukar säga att styrelsen strategiskt ska styra företaget genom att fokusera på långsiktighet och på frågor av övergripande karaktär. Styrelsen ska med andra ord se på verksamheten ur ett helikopterperspektiv.

Styrelsens fokus på långsiktighet innebär enkelt uttryckt att den sätter upp långsiktiga mål och ser till att kvaliteten i verksamheten säkras. Som ett exempel på frågor av övergripande karaktär kan sägas att styrelsen ska ha ett helhetsgrepp om bolagets ekonomistyrning – inte genom att syssla med vardaglig resurshantering –utan genom att övergripande bevaka och kontrollera hur bolagets finanser förvaltas. Man skulle kunna uttrycka det som att styrelsen ska se till att företaget använder det kapital som erhållits från aktieägare och investerare på bästa sätt. Detta gör styrelsen genom att ägna särskild uppmärksamhet åt hur företaget handskas med likvida medel och genom att kontrollera utvecklingen av bolagets tillgångar och skulder.

Har företaget en revisor, har även revisorn en kontrollerande funktion. Det säger sig självt att man kan öka kvaliteten på kontrollen genom att ordna ett effektivt samarbete mellan revisorn och styrelsen. Styrelsen har i allmänhet även ett ansvar att kontrollera att företagets information och rapporter görs på ett korrekt sätt. Det ligger i såväl ägarnas och leverantörernas som de potentiella investerarnas och kundernas intresse att få en ärlig bild av hur välmående företaget är i praktiken samt hur dess finansiella ställning och utveckling ser ut.

Den verkställande direktören

Privata aktiebolag har ingen skyldighet att utse en verkställande direktör. Oberoende av antalet styrelseledamöter står det däremot styrelsen fritt att en utse en VD. Upplysningsvis kan sägas att en styrelseledamot och den verkställande direktören kan vara samma person, men att det i så fall måste finnas en suppleant. Suppleanter agerar ersättare till styrelseledamöter vid sjukdom eller annan frånvaro.

Den verkställande direktörens uppgift är att sköta den operativa verksamheten i företaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD:n verkställer således styrelsens beslut. I syfte att fördela företagets ledande arbete mellan styrelse och VD på ett så effektivt sätt som möjligt kan styrelsen meddela en så kallad VD-instruktion, som ska tydliggöra den verkställande direktörens arbetsuppgifter och behörighet. Den kan exempelvis innehålla vilka typer av avtal som får ingås av VD:n och huruvida styrelsen måste kontaktas vid anställning av nyckelpersoner. En skriftlig VD-instruktion är inte längre obligatorisk i privata aktiebolag, men det kan vara en god idé att formulera en för att det inte ska råda några tvivel om vad som ligger på styrelsens bord och vad som är VD:s ansvar.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!