MyFondia VirtuellaJuristen

Skadestånd vid offentlig upphandling

En upphandlande myndighet som inte följer bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, exempelvis genom att ingå avtal med en leverantör utan föregående annonsering, kan bli skyldig att betala skadestånd till förbisedda leverantörer. En leverantör som anser sig ha lidit skada har möjlighet att begära skadestånd genom att väcka talan vid allmän domstol.

Förfarandet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) syftar bland annat till att den upphandlande myndigheten ska utnyttja konkurrensen på marknaden för att möjliggöra förmånliga och bra affärer.

Samtidigt är ett bakomliggande syfte med LOU att förhindra korruption. Det händer dessvärre att en upphandlande myndighet gör fel och inte följer regelverket, exempelvis genom att ingå avtal med en leverantör utan föregående annonsering eller under tiden som en avtalsspärr gäller. Följden kan bli att en leverantör, som egentligen hade varit kvalificerad för att lämna anbud, går miste om en affär. Den förfördelade leverantören har då rätt att kräva skadestånd av den upphandlande myndigheten genom att väcka talan i allmän domstol.

Även om man som leverantör anser sig ha blivit förfördelad av en upphandlande myndighet finns det god anledning att undersöka möjligheterna att nå framgång med en skadeståndstalan noggrant innan beslut att gå vidare fattas. Skadeståndsprocesser kan vara såväl tids- som kostnadskrävande och det finns inga garantier för framgång.

Innan vi ger våra klienter rådet att driva en skadeståndstalan inleder vi alltid med att grundligt utreda såväl möjligheter som potentiella risker. Vi ser därefter till att du som leverantör är väl införstådd med dessa möjligheter och risker innan du fattar ett beslut.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!