MyFondia VirtuellaJuristen

Sekretessavtal (NDA) skyddar konfidentiell information

Genom bland annat lagen om skydd för företagshemligheter ges företag ett grundskydd för konfidentiell information. Frågan kan därför ställas om ett sekretessavtal över huvud taget är nödvändigt. Det korta svaret är ja. Det skydd som lagen om företagshemligheter ger är i många fall otillräckligt och ett sekretessavtal har flera fördelar.

Syften med sekretessavtal

Ett sekretessavtal (på engelska: Non-Disclosure Agreement, NDA) kan ha många syften. Sekretessavtalet kan exempelvis vara ett sätt att försäkra sig om att en person eller ett företag som får del av känslig information också behandlar informationen konfidentiellt.

Avtalet kan dessutom syfta till att klargöra att viss information är sekretessbelagd, för att på så vis undvika en invändning om att motparten inte vetat om att informationen varit hemlig. I en eventuellt tvist kan man enkelt bevisa att den utgivna informationen varit av konfidentiell natur.

Regler om sekretess i andra avtal

Regler om sekretess går att hitta i en stor variation avtalstyper, exempelvis i anställningsavtal och aktieägaravtal . Fristående sekretessförbindelser förekommer också i någon utsträckning. Sekretessåtagandet i sig kan antingen vara ömsesidigt bindande för båda parter eller endast binda den ene. Vad det i praktiken går ut på är att förbinda sig vid att inte för någon utomstående avslöja detaljer om avtalet och dess innehåll.

Den ömsesidiga varianten förekommer ofta som någon form av föravtal i samband med exempelvis företagsförvärv och gäller till dess att parterna har träffat ett slutgiltigt avtal. Lyckas parterna åstadkomma ett sådant ersätts föravtalet med dess sekretessbestämmelser i allmänhet av sekretessklausulen i det slutliga avtalet. På samma sätt fortsätter sekretessavtalet att gälla om förhandlingarna inte fullföljs.

Sekretessåtaganden som enbart binder den ene parten hittas oftast i avtal som reglerar förhållandet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, eller arbetstagare och arbetsgivare samt i viss utsträckning i samband med avtalsförhandlingar. En ensidig variant förekommer också när en idé eller uppfinning ska presenteras för en potentiell investerare, köpare eller samarbetspartner. På idéstadiet är uppfinningen särskilt sårbar, inte minst affärsidéer som som sådana saknar lagstadgat skydd. Det är därför generellt sett fördelaktigt att upprätta ett sekretessavtal innan man presenterar idén för någon utomstående.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!