MyFondia VirtuellaJuristen

Överföring av personuppgifter till tredjeland

I personuppgiftslagen (PUL) och även dataskyddsförordningen (GDPR) finns ett förbud mot att överföra personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES). Det finns dock vissa undantag från förbudet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland är både vanligt och önskvärt för många företag. Det beror inte minst på att företag idag ofta använder sig av t.ex. molnlagringstjänster som inte sällan är placerade utanför EU/EES. Det är tillåtet för företag att överföra personuppgifter om:

  • Den registrerade uttryckligen har samtyckt till överföringen,
  • Överföringen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med den registrerade,
  • Överföringen sker till ett företag inom samma koncern, och koncernen har bolagsinterna regler (s.k. ”binding corporate rules” – BCR) som uppfyller EU:s standarder om tillräckliga garantier för personuppgiftsöverföring,
  • EU:s standardavtalsklausuler används, eller
  • EU-kommissionen fattar beslut om att mottagarlandet upprätthåller en s.k. ”adekvat skyddsnivå” – det vill säga att personuppgiftsskyddet är lika starkt som i EU.

2016 fattade EU-kommissionen ett nytt beslut om att vissa mottagare i USA uppnådde ”adekvat skyddsnivå”. Beslutet ersatte de tidigare Safe Harbor-principerna som ogiltighetförklarades 2015 eftersom det inte längre ansågs upprätthålla tillräckligt skydd. I och med det nya beslutet blev det återigen tillåtet att överföra personuppgifter till mottagare som anslutit sig till Privacy Shield.

De nya reglerna inom Privacy Shield innebär högre ställda krav på företagen, vars efterlevnad säkerställs genom att myndigheterna ges större möjlighet att utföra kontroller av företagen. Myndigheterna ges även större utrymme att rikta sanktioner mot företag som inte följer regelverket. Vidare innebär Privacy Shield en utökad rätt för individer att begära information från amerikanska företag om vilka personuppgifter som behandlas om dem. Det har även införts en särskild, fristående ombudsman som har i uppgift att följa upp klagomål från enskilda.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!