MyFondia VirtuellaJuristen

Process i allmän domstol

När enskilda parter inte kan komma överens kan tvisten avgöras genom att inleda en process i allmän domstol. Domstolsförfarandet inleds genom att ena parten lämnar in stämningsansökan till tingsrätten, varefter eventuell muntligt förberedelse och huvudförhandling genomförs.

Stämningsansökan
Om två parter inte kan komma överens, kan stämning väckas vid tingsrätt. En stämning kan avse det mesta – att du vill ha betalt för fakturan du ställt ut till kund eller att du vill fastställa att någon har en skuld till dig – men styrs av många och svåröverskådliga regler. Reglerna kan dels vara hänförliga till parterna, dels till föremålet för tvisten och kan avgöra vilken tingsrätt som har att döma i tvisten.

Läs mer
Muntlig förberedelse
För att underlätta handläggningen och minska kostnader i tvistemål i allmän domstol, hålls i de flesta mål en muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen är ett sammanträda mellan parterna (och deras eventuella ombud) i tingsrätten inför en domare och protokollförare, som syftar till att reda ut frågor i målet samt att undersöka möjligheter till förlikning.

Läs mer
Huvudförhandling
I vardagligt tal pratar man ofta om “rättegång”, medan den korrekta juridiska termen stavas “huvudförhandling”. Under en huvudförhandling ska domstolen komma till ett slutgiltigt avgörande av en tvist, det vill säga skilja sig från saken genom dom. Det domstolen slutligen avgör genom domen, är vad parterna därefter måste följa.

Läs mer
Förlikning
Förlikning innebär kort och gott att parter som tvistar kommer överens utan att en domare dömer i saken. Förlikning kan träffas både utanför domstol eller med domstols hjälp.

Läs mer
Kvarstad i tvistemål
Är du part i rättegång och vill säkra att det du har yrkat på att få inte förstörs eller på annat sätt försvinner? Då kan det vara till din fördel att utnyttja reglerna om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder.

Läs mer
Verkställa en dom
Även om ett mål är avslutat och dom eller skiljedom meddelats, är det inte säkert att den förlorande parten följer domens utfall. Därför finns regler om verkställighet, alltså regler om att hur man kan få förpliktelser fullgjorda med hjälp av en myndighets tvång.

Läs mer
Rättegångskostnader
En rättegång kan innebära stora kostnader för parterna och det är en viktig del av domen att bestämma hur dessa kostnader ska fördelas. Huvudregeln är att rättegångskostnaderna ska bäras av den tappande parten i ett mål, men undantag finns. Ibland är det inte heller så självklart som det kan verka vem som är den tappande parten. Inte sällan uppstår en situation där parterna vinner till viss del och förlorar till viss del.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!