MyFondia VirtuellaJuristen

Personliga skäl som grund för uppsägning

Uppsägningar på grund av personliga skäl är sådana som är hänförliga till arbetstagarens person.

Vad kan utgöra personliga skäl?

Det är vanligen komplicerat att avgöra vad som utgör personliga skäl. Bland exemplen i praxis kan nämnas omständigheter såsom samarbetssvårigheter, misskötsamhet, illojal konkurrens, förtroendeskadligt beteende och arbetsvägran.

Bedömningskriterier

Arbetstagarens anställningstid, bolagets storlek och den anställde position i bolaget är några av många faktorer som påverkar bedömningen.

Vad avser anställningstiden kan sägas att arbetsgivaren generellt sett behöver tåla mindre av en nyanställd än en anställd som varit i bolaget under längre tid. Samtidigt kan en lång anställningstid i vissa fall betyda att arbetsgivaren har skäl att kräva mer från den anställde.

Storleken på bolaget har bland annat betydelse för att det anses lättare för ett större bolag att lösa problem genom omplacering än vad fallet är för mindre arbetsgivare.

Den anställdes befattning påverkar exempelvis genom att arbetsgivaren anses ha anledning att ställa högre krav på ansvarstagande och pålitlighet hos en person med högre position jämfört med en anställd på en lägre post.

Därutöver ska bedömningen av om saklig grund föreligger i första hand vara inriktad mot vilka framtida konsekvenser arbetstagarens agerande kan medföra. Med andra ord ska bedömningen inte bara inriktas mot vad som har hänt, utan en framtidsprognos ska göras.

Tvåmånadersfristen

Om uppsägningen grundas på personliga skäl, får den inte grundas uteslutande på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader. Det finns däremot inget hinder mot att även åberopa omständigheter som inträffat innan tvåmånadersfristen, vilket är vanligt förekommande. Med andra ord behöver det som inträffat inom två månader inte ensamt utgöra saklig grund.

Omplaceringsskyldigheten

Det kan även nämnas att uppsägningar på grund av personliga skäl, i likhet med vad som gäller vid arbetsbrist , inte är sakligt grundade om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsgivaren har alltså en omplaceringsskyldighet .

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!