MyFondia VirtuellaJuristen

Överprövning av upphandling

Ibland inträffar det att en upphandlande myndighet gör fel i samband med en offentlig upphandling. Följden kan bli att en leverantör går miste om ett kontrakt med den upphandlande myndigheten. Den leverantör som förlorat upphandlingen har därför möjlighet att begära överprövning av upphandlingen genom att överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten.

Om du som leverantör anser att den upphandlande myndigheten gjort något fel i samband med en offentlig upphandling och du, på grund av felet, gått miste om ett kontrakt har du möjlighet att begära överprövning av upphandlingen.

Tidsfrist för överprövning av upphandling

En begäran om överprövning av upphandling måste ske inom tio dagar från tidpunkten då den upphandlande myndigheten annonserade sitt tilldelningsbeslut. Tidsfristen för att överklaga är mycket kort, vilket ställer krav på dig som leverantör att fatta snabba – och ofta avgörande – beslut. En lyckad överprövning leder antingen till att upphandlingen görs om helt eller rättas till vilket i sin tur kan innebära att du som leverantör tilldelas kontraktet istället.

En överprövning av en upphandling går, i stora drag, till på följande sätt.

Ansökan om överprövning

En leverantör som förlorat upphandlingen lämnar in en ansökan om överprövning till den förvaltningsrätt som är behörig att hantera överprövningen enligt tilldelningsbeslutet. Ansökan ska innehålla uppgifter om vad som yrkas, d.v.s. vad du som leverantör vill att domstolen ska besluta om.

Du som leverantör har möjlighet att begära att den offentliga upphandlingen görs om eller rättas till. En rättelse kan exempelvis innebära att kontraktet tilldelas dig som leverantör istället. Därutöver ska ansökan innehålla en förklaring av varför du som leverantör anser att den upphandlande myndigheten gjort fel och på vilket sätt detta innebär skada för dig. Ett fel kan exempelvis vara att den upphandlande myndigheten vid utvärderingsstadiet på felaktiga grunder har uteslutit en leverantör, alternativt tilldelat kontraktet till en leverantör som inte uppfyllt alla krav.

Överprövningsansökan kommuniceras

Förvaltningsrätten ska kommunicera ansökan om överprövning till såväl den upphandlande myndigheten som de leverantörer som berörs av överprövningen – i normalfallet den leverantör som tilldelats kontraktet.

När kommunikationen har gjorts bereds såväl den upphandlande myndigheten som berörda leverantörer möjlighet att yttra sig över ansökan om överprövning. Därefter får parterna eventuellt ytterligare tillfälle att utveckla och argumentera för sina respektive ståndpunkter.

Korrespondensen i förvaltningsrätten

Till skillnad från förfarandet i allmän domstol så är korrespondensen i förvaltningsrätten, så gott som alltid, helt och hållet skriftlig. I vissa fall, vanligtvis om ärendet är mer komplicerat än annars, kan det förekomma att parterna träffas för muntliga förhandlingar.

När förvaltningsrätten anser att ärendet är tillräckligt utrett fattar förvaltningsrätten ett beslut som antingen innebär att upphandlingen står fast, görs om helt, eller rättas till. En part som är missnöjd med det beslut som förvaltningsrätten fattat har därefter möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten. För att få ärendet prövat i kammarrätten krävs i normalfallet att domstolen utfärdar ett så kallat prövningstillstånd.

Förlängd avtalsspärr vid överprövning av upphandling

Under hela processen, såväl i förvaltningsrätten som kammarrätten, gäller så kallad förlängd avtalsspärr. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte, utom i vissa undantagsfall, får teckna avtal med en leverantör förrän överprövningsprocessen är avslutad.

Avslutning

Genom vår kunskap om upphandlingsregelverket och vår erfarenhet av praktisk och effektiv processföring kan vi ge dig som leverantör råd och stöd vid överprövning av en upphandling. Vi hjälper dig från start till mål, vilket innefattar identifiering av möjligheter att nå framgång med en överprövning. Därutöver biträder vi dig med såväl upprättande av ansökan om överprövning som löpande korrespondens med behörig domstol och motparter till dess att processen avslutas.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!