MyFondia VirtuellaJuristen

Omplaceringsskyldighet

Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet vid uppsägningar från sin sida. Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, är en uppsägning inte sakligt grundad. Vad är egentligen den närmare innebörden av omplaceringsskyldigheten?

Den närmare innebörden av arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Om problemen som ligger bakom behovet att säga upp den anställde kan lösas med omplacering – eller med andra ord att den anställde förflyttas – så ska det ske under förutsättning att det är skäligt. I annat fall är inte uppsägningen sakligt grundad. I praxis har det uttryckts som att uppsägning bör vara en sista åtgärd, som sätts in först när alla möjligheter att undvika en uppsägning har uttömts.

Detta innebär inte att arbetstagaren har rätt till en omplacering som resulterar i att någon annan anställd måste sägas upp. Arbetsgivaren har inte heller någon skyldighet att skapa en ny och permanent tjänst för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Omplaceringsskyldigheten förutsätter alltså att det finns en ledig tjänst i företaget eller i vart fall lediga arbetsuppgifter som arbetstagaren kan omplaceras till.

Erbjudandet om omplacering

Arbetsgivarens erbjudande om omplacering måste gälla en tjänst som är mer eller mindre likvärdig med den tidigare tjänsten, förutsatt att detta är möjligt. Om arbetstagaren tackar nej till ett sådant erbjudande är arbetsgivaren generellt sett inte skyldig att erbjuda någon annan tjänst.

Tillräckliga kvalifikationer

En ytterligare förutsättning för att omplaceringsskyldighet ska föreligga är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Med andra ord ska arbetstagaren ha de allmänna kvalifikationer som generellt sett krävs av någon som söker tjänsten i fråga. Däremot måste arbetsgivaren acceptera en viss upplärningstid.

Avslutning

Under alla omständigheter måste arbetsgivaren göra en noggrann utredning av frågan om omplacering för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Om arbetsgivaren underlåter att göra en sådan utredning eller om det finns oklarheter om omplacering hade kunnat ske eller inte, så är arbetsgivarens omplaceringsskyldighet normalt sett inte fullgjord.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!