MyFondia VirtuellaJuristen

Nyemmission kan både finansiera expansion och lösa likviditetsproblem

Oavsett om ett aktiebolags ekonomi är god eller dålig, behövs av olika anledningar ofta nytt kapital i bolaget. I goda tider kan företaget vilja finansiera en expansion och nya investeringar, medan det i sämre tider kan finnas behov av kapital för att lösa diverse likviditetsproblem. Nyemissioner fyller ofta detta syfte genom att bolaget ger ut – emitterar – nya aktier mot betalning. Med andra ord utökar en nyemission av aktier bolagets aktiekapital och bolaget får in nytt kapital.

En nyemission av aktier kan gå till på följande vis:

Steg 1 – styrelsens förslag om nyemission

Ett förslag om nyemission ges av styrelsen och ska göras tillgängligt för aktieägarna senast två veckor innan bolagsstämman . Förslaget, som bland annat ska innehålla antalet aktier som ska ges ut och vilka som har rätt att teckna aktierna, blir ett underlag för bolagets aktieägare på bolagsstämman när själva beslutet ska fattas.

Steg 2 – beslut fattas

Beslut om nyemission fattas av bolagsstämman eller styrelsen. För att styrelsen ska kunna ta beslutet krävs dock alltid att bolagsstämman ger sin tillåtelse till det.

Steg 3 – teckningslista upprättas

En teckningslista upprättas där de som får och vill köpa nya aktier skriver upp sig.

Steg 4 – aktierna betalas

De som tecknar aktier betalar dem med pengar, egendom eller genom att kvitta fordringar mot bolaget.

Steg 5 – nyemissionen anmäls till Bolagsverket

Nyemissionen anmäls, då de nya aktierna är tecknade och betalda, till Bolagsverket. Lägg på minnet att anmälan som utgångspunkt ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från beslutet om nyemission.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!