MyFondia VirtuellaJuristen

Muntlig förberedelse

För att underlätta handläggningen och minska kostnader i tvistemål i allmän domstol, hålls i de flesta mål en muntlig förberedelse. Den muntliga förberedelsen är ett sammanträda mellan parterna (och deras eventuella ombud) i tingsrätten inför en domare och protokollförare, som syftar till att reda ut frågor i målet samt att undersöka möjligheter till förlikning.

En muntlig förberedelse är till sin form lik en huvudförhandling . Käranden framställer sitt yrkande och svaranden anger sin inställning till yrkandet. Såväl käranden som svaranden håller sina sakframställningar. Däremot sker inte någon bevisupptagning i form av förhör eller sakkunnigutlåtanden under den muntliga förberedelsen.

Syften med muntlig förberedelse

Trots en omfattande skriftlig förberedelse inför den muntliga förberedelsen, i form av skriftväxling mellan parterna, kan oklarheter kvarstå som behöver redas ut. Att reda ut oklarheterna under en muntlig förberedelse har främst två syften.

Det mest uppenbara syftet är kanske att förbereda parterna inför den kommande huvudförhandlingen. Det vore opraktiskt om parterna först vid huvudförhandlingen skulle inse att de missförstått varandra, att all bevisning inte har åberopats eller att ett yrkande har angivits felaktigt. Man vill dessutom under huvudförhandlingen kunna gå rakt på sak och av processekonomiska skäl hålla huvudförhandlingen så kort som möjligt.

Förlikning

Ett lika viktigt, om inte viktigare, syfte med den muntliga förberedelsen är dock att undvika huvudförhandlingen helt och hållet. Det är fördelaktigt för såväl domstolen som parterna om en överenskommelse kan nås utom huvudförhandling, eftersom en sådan innebär stora kostnader. Parterna är generellt sett mer villiga att följa ett beslut som uppnåtts i samförstånd, än en dom som ensidigt bestämts av en domare.

Parterna har kanske tidigare på egen hand sökt föra förlikningsförhandlingar. Det kan dock underlätta avsevärt att låta en opartisk domare föra dessa under mer organiserade former. Det finns med andra ord goda chanser att nå en förlikning under en muntlig förberedelse, trots att tidigare försök varit fruktlösa.

Om förlikning nås kan domaren efter den muntliga förberedelsen stadfästa förlikningsavtalet genom dom, om båda parter så önskar. Den stadfästa förlikningen utgör en exekutionstitel, vilket innebär att den kan begäras verkställd hos Kronofogdemyndigheten.

Om förlikning inte kommer till stånd, avslutas den muntliga förberedelsen så snart målet anses vara tillräckligt väl utrett för att huvudförhandling ska kunna hållas.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!