MyFondia VirtuellaJuristen

Moms

Som företagare är moms något som aktualiseras vid varje köp eller försäljning av varor eller tjänster. Reglerna upplevs ofta som mycket komplicerade och svåröverblickade samtidigt som konsekvenserna vid felaktig momshantering kan vara mycket betungande. Nedan följer en grundläggande inledning till regleringen av mervärdesskatt.

Regleringen kring mervärdesskatt – en introduktion

I Sverige regleras moms av mervärdesskattelagen (1994:200) som i sin tur bygger på mervärdesskattedirektivet från EU. Momsregleringen kan därmed sägas vara en skatt som till stor del bygger på europeisk lagstiftning och praxis. Som namnet mervärde indikerar är det just det mervärde som varje producent tillför varan som blir föremål för beskattning.

Momsen är till sin natur olik många övriga skatter då den är en konsumtionsskatt (det vill säga att den utgår vid konsumtion av varor och tjänster) som drabbar alla aktörer i kedjan från producent till konsument. Detta kan jämföras med dess föregångare omsen som endast togs ut mot slutkonsumenten.

Riskerna för skattefusk blir naturligtvis mindre då skatten sprids ut över hela produktionskedjan men nackdelen är att den administrativa bördan blir relativt omfattande.

Beskattningen varierar mellan 6, 12 eller 25 procent av försäljningspriset innan moms lagts på priset. Den moms som betalas in till Skatteverket är skillnaden mellan ett företags ingående moms och utgående moms. Regleringen kring mervärdesskatt kan vara svår att orientera sig i, då regelverket innehåller många undantag från huvudregeln att all ingående mervärdesskatt kan dras av. Däribland är kostnader för representation och bilar områden som är särskilt problematiska.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!