MyFondia VirtuellaJuristen

Letter of intent

I samband med olika typer av avtalsförhandlingar, inte minst vid företagsförvärv, brukar parterna formulera ett letter of intent.

Syftet med ett letter of intent

Den bakomliggande tanken till ett letter of intent – en avsiktsförklaring – är att parterna på ett tidigt stadium vill säkerställa att fortsatta förhandlingar har tillräckliga förutsättningar för att bli framgångsrika. Parterna lämnar därför, innan det slutliga avtalet är färdigt, en avsiktsförklaring gällande sin förhandlingsvilja.

Syftet är många gånger att uppnå någon form av moralisk bundenhet, men de vill inte nödvändigtvis att handlingen ska vara juridiskt bindande. I dokumentet med avsiktsförklaringen behandlar parterna de fortsatta förhandlingarnas stora frågor. Detta gör att risken för att man inte ska komma överens om de mindre frågorna, som i regel är mer detaljerade, minskar drastiskt.

Sekretess och informationsskyldighet

När det kommer till förhandlingar om företagsförvärv uppkommer oftast en intressekonflikt gällande hur mycket information respektive part ska lämna till den andre. En köpare behöver av naturliga skäl en mängd information för att kunna värdera företaget som potentiellt ska förvärvas. Säljaren vill däremot generellt sett inte lämna ut för mycket känslig information, för att skydda sig i det fall affären inte går igenom.

En lösning på det nämnda är att komplettera avsiktsförklaringen med regler om sekretess och informationsskyldighet. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att, i det upprättade dokumentet, på ett utförligt sätt beskriva samarbetet. Anledningen till detta är att samarbetets omfattning bestämmer vilken information som är skyddad av sekretessbestämmelserna. Om parterna lämnar ut uppgifter till varandra som inte berör samarbetet, kommer nämligen denna information inte omfattas av sekretessen. Det gäller vare sig parterna är bundna av sekretessregler i ett avtal eller inte. I definitionen av samarbetet bör man även sätta ut en tidsfrist inom vilken informationen får användas. En part som använder sig av den konfidentiella informationen utanför tidsfristen för samarbetet bryter därmed mot avtalet.

Letter of intent – bindande mellan parterna?

Att avtal i allmänhet är bindande och därför ska hållas känner de allra flesta till. Det går däremot inte att uttala sig i generella termer gällande om ett letter of intent ska anses utgöra ett bindande dokument eller inte. En bedömning får istället göras från fall till fall. För att säkerställa ett smidigt samarbete med effektiva förhandlingar kan det därför finnas anledning att parterna definierar om och i vilka delar avsiktsförklaringen ska vara bindande.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!