MyFondia VirtuellaJuristen

Kvarstad i tvistemål

Är du part i rättegång och vill säkra att det du har yrkat på att få inte förstörs eller på annat sätt försvinner? Då kan det vara till din fördel att utnyttja reglerna om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder.

Kvarstad i allmänhet

I rättegångsbalken finns grundläggande bestämmelser om säkerhetsåtgärder i tvistemål. Den vanligaste säkerhetsåtgärden är kvarstad . Kvarstad är en åtgärd som innebär att part helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom.

Förutsättningar för kvarstad

Kvarstad kan huvudsakligen meddelas i två olika situationer. Det första fallet avser situationen man vill säkerställa en kommande verkställighet av en dom angående ett fordringsanspråk. Då yrkar man helt enkelt på att domstolen ska besluta om kvarstad på så mycket av motpartens egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning. Det andra fallet handlar om situationen man vill säkerställa en kommande verkställighet av en dom angående bättre rätt (äganderätt, nyttjanderätt och liknande) till viss fast eller lös egendom.

Förutsättningarna för kvarstad vid fordringsanspråk respektive bättre rätt till viss egendom lika varandra. Den fortsatta framställningen utgår därför ifrån förutsättningarna för kvarstad vid fordringsanspråk.

För domstolen ska kunna meddela kvarstad vid fordringsanspråk krävs det först och främst att sökande part yrkar på kvarstad.

Därutöver måste sökanden visa sannolika skäl för att denne har en fordran mot motparten som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning. Med andra ord måste fordran ha anknytning till en viss process.

Ett ytterligare krav är att sökanden visar att det skäligen kan befaras att motparten undrandrar sig att betala skulden. Det måste alltså finnas risk för att den som motparten söker undkomma att fullgöra sin förpliktelse.

Sökanden måste även ställa säkerhet för den skada som kan uppstå för motparten om kvarstad meddelas. Säkerheten kan exempelvis bestå i en bankgaranti eller borgen.

Slutligen krävs för alla typer av säkerhetsåtgärder att åtgärden är proportionerlig. Rätten ska på så vis väga parternas intressen mot varandra. Är sökandens skyddsbehov lägre än den skada som orsakas motparten, kan rätten behöva ogilla ett kvarstadsyrkande.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!