MyFondia VirtuellaJuristen

Koncern, dotterbolag och moderbolag

Två eller flera företag kan tillsammans utgöra en koncern, varav ett av företagen är koncernens moderbolag och de övriga dotterbolag. Det karakteristiska för koncernen är att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolagen. I praktiken handlar det oftast om att moderbolaget råder över en större andel av rösterna i dotterbolagen.

Det bestämmande inflytandet kan även komma till uttryck på andra sätt för att det ska röra sig om en moder- och dotterbolagsrelation. Ett koncernförhållande kan exempelvis grundas på äganderätt som är förenad med en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande ledningsorgan, såsom ledningen i ett handelsbolag eller motsvarande.

Det kan poängteras att dotterföretaget inte nödvändigtvis måste vara ett aktiebolag. Även handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska associationer är med andra ord gångbara. Däremot ska moderbolaget vara ett svenskt aktiebolag för att falla inom det svenska koncernbegreppet.

Koncerndefinitionen har i första hand betydelse för redovisningsreglerna, men har även relevans för aktiebolagsrätten. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas att rätten att förvärva aktier är inskränkt i en koncern.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!