MyFondia VirtuellaJuristen

Juridik för startups

Det finns många som påstår att vi är landets bästa startup-jurister. Inte så konstigt då vi själva startat ett antal bolag och älskar att engagera oss i våra kunders nya projekt. Med juridiken som redskap kan du både undvika onödiga kostnader och skapa affärer. Därför har vi sammanställt information kring några ämnen som kan vara särskilt viktiga att hålla reda på i en nystartad verksamhet. Juridik för startups, helt enkelt.

Anställningsformer
Funderar du på att anställa? Att nyanställa är i många fall en förutsättning för företagets expansion. Då de olika anställningsformerna har sina för- och nackdelar, särskilt när det kommer till anställningens upphörande, är det därför fördelaktigt att som företagare ha kunskap om vilket utbud som finns. Formerna som vi tar upp här – tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning – är de vanligaste i svensk rätt.

Läs mer
Bilda ett aktiebolag
Att bilda ett aktiebolag kan vara en god idé. Aktiebolaget är exempelvis ett bra alternativ på bolagsform om man vill bedriva en verksamhet utan att ta alltför stora ekonomiska risker. Men hur bildar man ett aktiebolag?

Läs mer
Aktieägaravtal
Tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen reglerar ett aktieägaravtal samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. I den bästa av världar hade du inte behövt tänka på avtalsreglering, men när vinsterna ökar eller ni inte längre vill driva bolaget ihop är det viktigt att ha en fast reglering att stödja sig på för att undvika konflikter och onödiga kostnader vid eventuell delägartvist.

Läs mer
Optionsavtal
Optionsavtal är framförallt vanliga inom ramen för så kallade incitamentsprogram, vilka har blivit alltmer populära i såväl startups som andra tillväxtbolag. Options- och incitamentsprogram är även vanligt förekommande i börsnoterade bolag. Tanken bakom att erbjuda anställda option på att förvärva aktier är delvis att kunna rekrytera och behålla kompetent personal samt att skapa incitament hos den anställde att verka för att det går bra för bolaget. I det fall bolaget utvecklas bra får den anställde, utöver sin lön, del av bolagets vinst. Vi upprättar såväl optionsavtal inom ramen för incitamentsprogram som optionsavtal utan koppling till anställning.

Läs mer
Immateriella rättigheter i anställningsförhållanden
Som entreprenör och arbetsgivare är det viktigt för dig att säkerställa att du äger rätten till det arbetsresultat dina anställda skapar. Olika typer av juridiska regler aktualiseras beroende på vilken typ av produkt som presteras. Här utvecklas vad som gäller när arbetsresultatet utgörs av immateriella produkter.

Läs mer
Sekretessavtal
Genom bland annat lagen om skydd för företagshemligheter ges företag ett grundskydd för konfidentiell information. Frågan kan därför ställas om ett sekretessavtal över huvud taget är nödvändigt. Det korta svaret är ja. Det skydd som lagen om företagshemligheter ger är i många fall otillräckligt och ett sekretessavtal har flera fördelar.

Läs mer
Allmänna villkor
Lagar utformas vanligen brett för att kunna hantera en stor variation av situationer. För att undvika en tillämpning av lagar som inte är särskilt anpassade för din rörelse, är det en god idé att utforma särskilda allmänna villkor som gäller i verksamheten. Inte minst med anledning av att du samtidigt undviker att ha en mängd olika avtal med kunder som köper liknande tjänster eller produkter. Genom allmänna villkor undviker du därmed onödigt merarbete och får bättre överblick på de villkor du tillämpar gentemot kund.

Läs mer
Varumärkesregistrering
Företagets varumärke är många gånger dess viktigaste tillgång. Hela verksamheten kretsar kring varumärket samtidigt som man ofta investerar mycket tid och pengar för att göra det starkare. Det är därför av naturliga skäl viktigt att skydda sitt varumärke från att andra aktörer profiterar på det. Det vanligaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att skydda varumärket är genom en varumärkesregistrering.

Läs mer
Anställningsavtal
Det är svårt att överdriva anställningsavtalets betydelse, av flera anledningar. Förutom att reglera anställningens form och innehåll kan det vara minst lika viktigt att säkerställa att kunder, känslig information och immateriella rättigheter stannar i bolaget. Ett genomtänkt anställningsavtal är med andra ord en trygghet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer
Fåmansföretagsbeskattning
Äger du en kvalificerad andel i ett fåmansföretag? I så fall omfattas du av de så kallade 3:12-reglerna. 3:12-reglerna kan vara snåriga, men av skattemässiga skäl är det av stort värde för dig som företagare att hålla reda på dem.

Läs mer
Nyemission av aktier
Oavsett om ett aktiebolags ekonomi är god eller dålig, behövs av olika anledningar ofta nytt kapital i bolaget. I goda tider kan företaget vilja finansiera en expansion och nya investeringar, medan det i sämre tider kan finnas behov av kapital för att lösa diverse likviditetsproblem. Nyemissioner fyller ofta detta syfte genom att bolaget ger ut – emitterar – nya aktier mot betalning. Med andra ord utökar en nyemission av aktier bolagets aktiekapital och bolaget får in nytt kapital.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!