MyFondia VirtuellaJuristen

Inkråmsöverlåtelseavtal

När man vid ett företagsförvärv inte förhandlar om försäljning av aktier eller andelar, utan istället enbart säljer bolagets tillgångar – inkråmet – upprättar man i regel ett så kallat inkråmsöverlåtelseavtal. Skillnaden mellan de båda transaktionstyperna är stora, bland annat i skattehänseende.

Köper man en rörelse innefattar förvärvet vanligen såväl bolagets materiella tillgångar som immateriella tillgångar. Till materiella tillgångar räknas fysiska tillgångar, såsom maskiner, inventarier och ritningar, medan immateriella tillgångar istället är tillgångar som inte är fysiska, såsom patenträtter, varumärken och know-how.

När det kommer till avtalsskrivningen formulerar man vanligtvis klausuler som behandlar pris och tillträde. Dessutom innefattar det slutliga inkråmsöverlåtelseavtalet i allmänhet regler kring säljarens garantier gällande den sålda rörelsen såväl som reglering kring vad som ska hända vid brister i säljarens garantier. Köparen vill som utgångspunkt ha en så omfattande reglering kring garantierna som möjligt, medan säljaren vanligtvis vill att rörelsen överlåts med så få garantier som möjligt.

Sker en överlåtelse av hela inkråmet bör parterna även upprätta vad som kallas ett tillträdesbokslut, en slags redogörelse för hur företaget såg ut på dagen för köparens tillträde. Om inkråmet inbegriper fastigheter måste man dessutom iaktta vissa ytterligare regler för att köpet ska bli giltigt. Av den anledningen kan det ibland vara en god idé att ha fastighetsförvärvet som en bilaga till det övriga inkråmet.

I syfte att effektivisera den något komplicerade förvärvsprocessen bör inkråmsöverlåtelseavtalet även innehålla mer detaljerade bestämmelser om bland annat själva övertagandet, informationsutbyte och, generellt sett, regler som begränsar säljarens rätt att konkurrera med eller avslöja affärshemlig information om det sålda företaget.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!