MyFondia VirtuellaJuristen

Vem har rätten till de immateriella tillgångar som skapas i anställningen?

Som entreprenör och arbetsgivare är det viktigt för dig att säkerställa att du äger rätten till det arbetsresultat dina anställda skapar. Olika typer av juridiska regler aktualiseras beroende på vilken typ av produkt som presteras. Här utvecklas vad som gäller när arbetsresultatet utgörs av immateriella produkter.

Juridiska utgångspunkter

Eftersom arbetsgivaren betalar lön för arbetstagarens prestationer, är den arbetsrättsliga utgångspunkten att arbetsgivaren har rätt till arbetstagarens produktion. Detta grundar sig i en uppfattning om att kapitalinsatser har större värde än arbetsinsatser.

Reglerna kring immateriella rätter har motsatt utgångspunkt. Det vill säga att kreatören har rätt till vad denne skapar, oavsett om denne är anställd eller inte. De skilda utgångspunkterna ger upphov till en intressekonflikt. Ska man utgå från den arbetsrättsliga utgångspunkten? Eller är det den immaterialrättsliga som gäller?

Uppfinningar i anställningsförhållanden

För patenterbara uppfinningar av arbetstagare finns specialreglering som hanterar problematiken. Arbetsgivaren ges möjlighet att under vissa förutsättningar ta över arbetstagarens rätt till uppfinningar som tillverkas i tjänst. Utrymmet för övertagande är beroende av vilka arbetstagarens arbetsuppgifter är och i vilken grad arbetsuppgifterna överensstämmer med framtagandet av uppfinningen. Uppfinningarna kan delas upp i tre kategorier.

  • Om arbetstagaren är anställd för att forska eller göra nya uppfinningar och en uppfinning tillkommer som ett resultat av arbetets utförande, har arbetsgivaren rätt att helt eller delvis ta över arbetstagarens rätt till uppfinningen.
  • Även om arbetstagaren inte är anställd som uppfinnare, men den anställde i sin tjänst tar fram en uppfinning vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde, har arbetsgivaren rätt att utnyttja uppfinningen i sin verksamhet. Någon rätt att ta över uppfinningen har arbetsgivaren däremot inte i detta fall.
  • Den tredje och sista kategorin rör uppfinningar som faller under arbetsgivarens verksamhetsområde, men som inte tillkommit i samband med anställningen. I sådana fall har arbetsgivaren endast företrädesrätt framför andra att träffa avtal med arbetstagaren om att förvärva den rätt till uppfinningen arbetsgivaren vill uppnå.

I samtliga tre kategorier har arbetstagaren rätt till ersättning om arbetsgivaren utövar sin rätt. När ersättningens storlek ska bedömas, ska hänsyn tas till uppfinningens ekonomiska värde samt i vilken grad arbetsgivaren väljer att utnyttja sitt förvärv eller sin företrädesrätt. Man ska även beakta i vilken utsträckning anställningsförhållandet har haft betydelse för uppfinningens tillkomst och i hur stor grad arbetsgivaren har bidragit med företagets resurser och tekniska kunskaper.

Datorprogram i anställningsförhållanden

Specialreglering finns även för datorprogram. Upphovsrätten till ett datorprogram som skapas av en anställd övergår automatiskt till arbetsgivaren om inte parterna har avtalat om något annat. En förutsättning för detta är att datorprogrammet är skapat som ett led i arbetstagarens arbetsuppgifter eller efter arbetsgivarens instruktioner – program som en arbetstagare tar fram på sin fritid omfattas därför inte av regeln. Det är även viktigt att understryka att datorprogrammet ska ha tagits fram av en arbetstagare. Med andra ord gäller inte regeln om programmet skapats i ett uppdragsförhållande.

Avtal

Förutom ovannämnda specialreglering finns få regler att falla tillbaka på när det kommer till immateriella rättigheter i anställningsförhållanden. Vad som ska gälla för den specifika anställningssituationen regleras därför med fördel i ett anställningsavtal .

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!