MyFondia VirtuellaJuristen

Hyra av lokal

Du hittar äntligen ett perfekt kontor till din verksamhet. Känslan är överväldigande och du vill genast flytta in. Det finns dock vissa saker du behöver hålla reda på innan du skriver på hyresavtalet. Om det juridiska blir rätt redan från början undviker du såväl oklarheter som missförstånd och onödiga risker, och du får mer tid över till att vara entreprenör.

Det finns ett antal regler att hålla reda på i den så kallade hyreslagen , men det finns också utrymme för avtalsfrihet. Därför kan du tillsammans med hyresvärden besluta vilka villkor som ska gälla i just er hyresrelation. Ett hyresavtal behöver, till skillnad från avtal om fastighetsköp, inte vara skriftligt för att vara gällande. Däremot ska ett skriftligt avtal upprättas om någon av parterna begär det. Ett tips är att som utgångspunkt se till att få alla avtal, inklusive hyresavtalet, skriftliga – på så vis undviker man onödiga diskussioner om vad man faktiskt har kommit överens om.

Hyrestiden

Ett hyresavtal kan vara antingen på bestämd eller obestämd tid. Om ni inte själva tar ställning till avtalslängden, anses avtalet vara ingånget på obestämd tid – vanligen kallat tillsvidareavtal. Att avtalet är på bestämd tid innebär att det är träffat för att upphöra vid en viss framtida tidpunkt. Här kan nämnas att hyreslagen innehåller vissa minimitider gällande uppsägning. Ur lagstiftarens perspektiv anses hyresgästen vara den skyddsvärda parten i hyresförhållanden. I det fall avtalsparterna kommer överens om uppsägningstider som är kortare än minimitiderna, gäller därför dessa bara för hyresgästen. De lagstadgade minimitiderna måste däremot följas av hyresvärden.

Lokalens skick

Vad gäller lokalens skick vid hyresrättens utgång saknas det uttryckliga lagregler. Enligt praxis måste hyresvärden tåla “normalt slitage”, medan lokalen åtminstone måste lämnas i “godtagbart skick”. Vad som menas med normalt slitage och godtagbart skick varierar. Begreppen är dessutom allmänt formulerade och ganska intetsägande. För att undvika onödiga diskussioner och missförstånd bör man därför, så gott som möjligt och redan innan kontraktet skrivs under, klargöra vad man menar med exempelvis godtagbart skick.

Hyresavgiften

Hyreslagen har som utgångspunkt att hyresavgiften ska motsvara marknadshyran. Marknadshyran som sådan bestäms utifrån en jämförelse med motsvarande lokaler på orten. Kriterier som i detta sammanhang tas hänsyn till är bland annat lokaltyp, standard, storlek och läge. Kontor jämförs alltså med kontor, industrilokaler med industrilokaler och så vidare. Vid fastställande av marknadshyran saknar det däremot betydelse vilken verksamhet som bedrivs i respektive lokal.

När hyresvärden vill ändra kontraktsvillkoren, hyresavgiften inräknad, måste ändringen vara skälig. Det är av stor vikt för hyresvärden att kontrollera vilken marknadshyra som råder i området innan en uppsägning genomförs. Skulle hyresvärden som villkor för förlängning av ett hyreskontrakt kräva en oskälig hyra, alltså en hyresavgift som inte motsvarar marknadshyran, uppstår nämligen en ersättningsskyldighet i relation till hyresgästen.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!