MyFondia VirtuellaJuristen

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolaget är en förhållandevis smidig bolagsform, i vilken delägarna inbördes har stort utrymme att avtala om vilka regler som ska gälla mellan dem.

Handelsbolag

Då den så kallade bolagslagen präglas av en stark avtalsfrihet kan delägarna i ett handelsbolag, eller bolagsmännen som de kallas i lagen, inbördes avtala om i princip vad som helst. De kan därmed i stort sett välja precis vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla delägarna emellan. Detta kan avse överenskommelser kring exempelvis utdelningsrätt, avskedande av delägare och förvaltning av bolaget.

I det fall parterna har bortsett från eller missat att avtala om något rättsförhållande, faller man tillbaka på reglerna bolagslagen. Det är viktigt att notera att det i ett handelsbolag krävs minst två delägare för registrering hos Bolagsverket.

En fördel med att starta ett handelsbolag är att något kapital inte behöver registreras. Jämfört med ett aktiebolag, där aktiekapitalet måste uppgå till minst 50 000 kronor i privata aktiebolag och 500 000 kronor i publika sådana, är handelsbolaget således en billigare variant för personer som vill starta företag. Det är däremot inte en god idé att stirra sig blind på startkapitalet – det kan i längden vara betydligt mycket mer lönsamt att driva verksamheten genom ett aktiebolag.

När det kommer till handelsbolagets nackdelar, bör nämnas det faktum att delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för bolagets förluster – vilket inte kan avtalas bort! I praktiken innebär detta att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder. Att ansvaret är solidariskt innebär att var och en av delägarna personligen kan tvingas betala samtliga skulder som belastar det gemensamma bolaget. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden. För att konstatera det uppenbara kan detta vara ödesdigert för delägarna i det fall handelsbolaget skulle göra stora förluster.

Kommanditbolag

Kommanditbolaget är en typ av handelsbolag. I stort sett gäller samma regler för de båda bolagsformerna, med skillnaden att vissa delägare i kommanditbolag – så kallade kommanditdelägare – kan begränsa det personliga betalningsansvaret. Generellt sett har en kommanditdelägare ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras.

Värt att notera är att minst en av delägarna måste vara obegränsat ansvarig för bolagets skulder. Denne delägare kallas komplementär och fyller således samma funktion som en delägare i ett handelsbolag.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!