MyFondia VirtuellaJuristen

Förlikning

Förlikning innebär kort och gott att parter som tvistar kommer överens utan att en domare dömer i saken. Förlikning kan träffas både utanför domstol eller med domstols hjälp.

Tvistemål delas in i dispositiva och indispositiva, där de dispositiva tvistemålen är sådana där förlikning om saken är tillåten. Generellt kan sägas att de allra flesta typer av tvister som uppstår mellan näringsidkare är dispositiva. Exempel på indispositiva tvistemål, där förlikning om saken alltså inte är tillåten, kan vara mål om äktenskap eller vårdnad av barn.

I ett dispositivt tvistemål har därför parterna desto större frihet att bestämma över hur tvisten ska föras. De har därmed också ett betydligt större ansvar för tvisten – en eventuell domare kommer att ha en mindre framträdande roll om tvisten dras till domstol.

Avtal om förlikning

Att målet är dispositivt ger också parterna friheten att komma överens i tvisten helt utan en domstols inblandning. I sådant fall undertecknar parterna lämpligen ett förlikningsavtal. Förlikningsavtal stadgar i allmänhet kort vad tvisten har gällt, hur parterna har kommit överens om att lösa tvisten samt i vilka avseenden de förbinder sig att inte tvista med varandra på nytt.

Att skriva ett förlikningsavtal kan vara en tämligen svår uppgift. Det är ofta rekommenderat att ett ombud anlitas för att antingen upprätta förlikningsavtal eller för att revidera eventuellt förslag om förlikning som översänts från motparten. Det är framför allt viktigt att göra en översyn av vad förlikningsavtalet omfattar, i syfte att undvika eventuella kryphål som gör att motparten trots avtalet har möjlighet att återigen väcka talan.

Om förlikning nås i anslutning till en muntlig förberedelse kan domaren efter den muntliga förberedelsen stadfästa förlikningsavtalet genom dom, om båda parter så önskar. Den stadfästa förlikningen ger då upphov till en exekutionstitel, vilket innebär att den kan begäras verkställd hos Kronofogdemyndigheten.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!