MyFondia VirtuellaJuristen

Företrädesrätt till återanställning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras reglerna om företrädesrätt till återanställning. Det innebär att den anställde har förtur framför nyanställda till tjänster i den verksamhet som de tidigare har arbetat inom.

Förutsättningar för företrädesrätt till återanställning

Reglerna om företrädesrätt är alltså tillämpliga när arbetsgivaren nyanställer efter att en anställd sagts upp på grund av arbetsbrist. Med andra ord aktualiseras inte reglerna när arbetsgivaren följer sin omplaceringsskyldighet .

En förutsättning för företrädesrätt är dock att den anställdes anställningstid (räknat över en treårsperiod) uppgår till sammanlagt mer än tolv månader. För att se om tolvmånaderskravet är uppfyllt ska alla former av anställningar räknas in, d.v.s. både tillsvidare- och visstidsanställningar.

Det bör nämnas att det för säsongsanställda i stället gäller en anställningstid om sex månader under de senaste två åren.

Dessutom måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Med andra ord ska arbetstagaren ha de allmänna kvalifikationer som generellt sett krävs av någon som söker tjänsten i fråga. Däremot måste arbetsgivaren acceptera en viss upplärningstid.

Vad gäller om flera personer har företrädesrätt samtidigt?

I det fall flera personer har företrädesrätt är deras anställningstid avgörande för att bestämma vem som ska återanställas först. Längst anställningstid, först in.

Företrädesrätt vid verksamhetsövergångar

Företrädesrätten gäller i regel från tidpunkten för uppsägning och till dess nio månader har gått från den dag då anställningen upphörde.

Om det inom företrädestiden har skett en verksamhetsövergång, gäller företrädesrätten även mot den nya arbetsgivaren. I det fall förvärvaren av verksamheten nyanställer inom niomånadersperioden, blir förvärvaren med andra ord skyldig att ge företräde åt anställda som överlåtaren av verksamheten har sagt upp på grund av arbetsbrist.

Säger förvärvaren upp anställda efter det att verksamheten har tagits över, gäller istället företrädesrätt enligt de allmänna bestämmelserna.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!