MyFondia VirtuellaJuristen

Entreprenadavtal – standardavtalen är inte alltid tillräckliga

Att en bit in i en pågående entreprenad stöta på obehagliga överraskningar är ofta både en otrevlig och dyr upplevelse. Det är därför viktigt att reglera affären i ett entreprenadavtal. Man får inte heller glömma bort att mindre justeringar i de vanligt förekommande standardvillkoren kan få stora efterverkningar.

En entreprenad är en överenskommelse mellan två parter om utförandet av ett visst arbete. Begreppet används normalt inom byggbranschen, men det finns flera områden med liknande upplägg såsom offshoreprojekt . Den gemensamma nämnaren är att det handlar om ett avtal om utförande av någon typ av projekterat arbete.

Utförande- och totalentreprenad

Det finns olika typer av entreprenadavtal. En grov uppdelning kan därför göras mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad. Den avgörande skillnaden mellan dessa typer av entreprenader är vilken part som ansvarar för projekteringen, alltså planläggningen av det arbete som ska utföras. Medan det vid en utförandeentreprenad är beställaren själv som ansvarar för projekteringen är det vid en totalentreprenad entreprenören som ansvarar för projekteringen. Vid en utförandeentreprenad anlitas entreprenören alltså enbart för att utföra det arbete som beställaren beslutat om.

Standardavtalen inte alltid tillräckliga

Både för den part som sällan kommer i kontakt med entreprenadrätten (exempelvis företag som bestämmer sig för en större renovering av sina lokaler) och för den som frekvent sysslar med entreprenadavtal (exempelvis ett fastighetsbolag, en bostadsrättsförening eller en entreprenör), är det viktigt att vara medveten om de standardavtal som är vanligt förekommande i branschen samt de allmänna regelverk som styr entreprenaden.

Även om standardavtalen är en bra utgångspunkt, så är de framtagna för att passa flera olika relationer. Några av de viktigaste frågorna att reglera är frågor om ansvar, bestämmanderätten parterna emellan och hur ändringar i projektet ska hanteras. Hur dessa frågor regleras på bästa sätt skiljer sig från fall till fall – inte minst eftersom parternas interna relation och projekten i sig ofta ser olika ut. Det finns därför ett behov av att anpassa avtalen efter varje enskild situation.

Lång avtalstid för entreprenadavtal

Entreprenadrättens regleringar baseras i mångt och mycket på praktiska aspekter. En stor skillnad från andra avtalsområden är att entreprenadavtal ofta löper under lång tid och att det inte på förhand går att säga hur entreprenaden, d.v.s. föremålet för avtalet, kommer att utvecklas. Mycket kan hända på vägen. Därför är det viktigt att avtalen innehåller villkor som är möjliga att ändra under avtalstiden. Den här typen av avtal brukar ibland benämnas dynamiska avtal, det vill säga avtal där alla avtalsvillkoren inte är klargjorda vid avtalets ingående utan ändras över tid. Tidsaspekten är genomgående på entreprenadrättens område och standardavtalen är framtagna för att hitta balanserade lösningar på de praktiska problem som uppstår under hela utförandetiden.

Såväl tekniskt som juridiskt finns det många aspekter i en entreprenad och vi rekommenderar er därför att anlita en rådgivare som har koll på helheten. Vi är väl förtrogna med de på rättsområdet förekommande standardavtalen såsom AB, ABT, ABK, ABT-U med flera, samt AMA-skrifterna. Vi bistår med rådgivning i frågor rörande avtal på entreprenadrättens område.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!