MyFondia VirtuellaJuristen

Bolagsstämma och årsstämma

Ett aktiebolags högsta beslutande organ kallas bolagsstämman. I praktiken handlar det om att aktieägarna i ett bolag bereds tillfälle att närvara vid möten där det tas beslut rörande bolagets organisation och interna förhållanden.

Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen , val av styrelse och vinstutdelning. Det är däremot inte helt ovanligt att man i små bolag, med bara en eller ett fåtal ägare, enbart håller stämmorna på papperet. Mer praktisk betydelse får stämman i storbolag med flera ägare där det är svårare att få till stånd beslut där alla är överens.

Den ordinarie bolagsstämma som enligt lag måste ske årligen kallas passande nog för årsstämman. Den ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång och brukar i regel besluta om följande frågor:

– Fastställelse av resultaträkning och balansräkning – Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören – Åtgärder med anledning av vinst och förlust – Eventuell ökning eller minskning av aktiekapitalet

Inför varje beslut ska en omröstning ske. Om inte annat är bestämt i bolagsordningen är varje aktie värd en röst. Beroende på vad som står i lagen, bolagsordningen och vilken typ av fråga det röstas om, kan olika typer av majoritetsregler komma att gälla vid olika beslut. Som exempel kan nämnas att aktiebolagslagen fastställer att det, för att ändra bolagsordningen, som utgångspunkt krävs att minst två tredjedelar av både de lämnade rösterna och de aktier som är företrädda vid bolagsstämman röstar för beslutet.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!