MyFondia VirtuellaJuristen

Bolagsordning

I syfte att skapa ett enhetligt system för bolag gällande vissa särskilt viktiga bestämmelser, finns i varje aktiebolag en bolagsordning. Ett aktiebolags bolagsordning kan sägas vara dess regelverk.

Den svenska aktiebolagsrätten genomsyras av avtalsfrihet. Med avtalsfrihet menas att avtalsparter som utgångspunkt själva får välja vilka de vill sluta avtal med och vilka avtalsvillkor de vill inkludera i avtalen. Detta leder till en ökad flexibilitet, vilket underlättar ägares förvaltning av aktiebolag. Ibland kan det dock bli alldeles för rörigt – olika aktieägaravtal med avvikande villkor kan vara slutna mellan olika ägarkretsar. Dessa avtal är i regel inte heller offentliga, vilket drabbar utomstående potentiella köpare som vill veta vilka villkor som finns reglerade i bolaget.

Innehåll

Bolagsordningen reglerar exempelvis bolagets verksamhet och dess aktiekapital . I aktiebolagslagen finns en uppräkning av det innehåll som måste finnas med och det fastställs att bolagsordningen ska ange:

– bolagets namn, – styrelsens placeringsort, – vilken typ av verksamhet bolaget bedriver, – det registrerade aktiekapitalet, – antalet aktier , – antalet styrelseledamöter, – i det fall det ska finnas suppleanter i styrelsen , antalet styrelsesuppleanter, – i det fall man enligt aktiebolagslagen måste ha revisor, antalet revisorer, – hur kallelsen till årsstämman ska ske, och – perioden för bolagets räkenskapsår

Utöver denna lista kan aktieägarna själva välja vad som ska tas in i bolagsordningen. Hembuds- och förköpsklausuler är exempel på bestämmelser som aktieägare tenderar att frivilligt inkludera i regelverket.

Vad är då den huvudsakliga skillnaden mellan en bolagsordning och ett aktieägaravtal?

Aktieägaravtalet är en intern handling som reglerar aktieägarnas inbördes relation. Bolagsordningen är istället främst en extern handling. Den riktar sig således vanligen mot utomstående, vilka på ett enkelt och smidigt sätt kan få information om bolagets aktiekapital, antalet aktier eller eventuella hembuds- och förköpsklausuler som aktieägarna har kommit överens om. Dessa klausuler begränsar överlåtelser av bolagets aktier och kan syfta till att ge befintliga aktieägare företräde till de aktier som bjuds ut till försäljning.

Därutöver är aktieägaravtalet endast avtalsrättsligt bindande för avtalsparterna medan bolagsordningen, med sin obligatoriska uppräkning i aktiebolagslagen, är bindande även för utomstående.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!