MyFondia VirtuellaJuristen

ÄTA-arbeten

Inom entreprenaden uppkommer inte sällan meningsskiljaktigheter och tvister rörande så kallade ÄTA-arbeten. ÄTA står för ändring, tillägg och avgående och innebär en reglering av hur parterna ska hantera de förändringar som nästan ofrånkomligen uppkommer vid en entreprenads genomförande.

Vad är ÄTA-arbeten?

Kort sagt faller allt arbete som inte omfattas av parternas ursprungliga avtal inom ramen för ÄTA-arbeten. Ofta görs uppdelning mellan å ena sidan kontraktsarbeten, alltså arbeten som omfattas av det initiala avtalet, och å andra sidan ÄTA-arbeten. Det kan röra sig såväl om att arbeten förändras, som att de tillkommer eller avgår (d.v.s. inte längre ska utföras). Hur detta ska hanteras och hur ersättningen ska justeras är en punkt som ofta inte regleras på ett tillräckligt uttömmande sätt, vilket ibland leder till att tvister uppstår.

Hur ser reglerna gällande ÄTA-arbeten ut?

När det gäller själva ändringsreglerna så skiljer sig dessa från andra avtalsområden på så sätt att det redan vid avtalets ingående träffas en överenskommelse om en mekanism för genomförande av ändringar. Det följer av entreprenadens natur att vissa förutsättningar kommer att stå klara först en bra bit in i entreprenadens utförande.

Eftersom det dels är viktigt att ändringar faktiskt ska få ske under arbetets gång, dels inte är önskvärt att arbetet stannar upp, ställs höga krav på en fungerande ändringsmekanism i entreprenadavtalet. Det är därför att föredra att i ett tidigt skede involvera ett juridiskt biträde som kan hjälpa till att både förklara innebörden av och upprätta ändringsregler i ett entreprenadavtal.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!