MyFondia VirtuellaJuristen

Arbetsbrist som grund för uppsägning

Begreppet arbetsbrist inkluderar inte bara uppsägningar som hänför sig till en brist på arbetsuppgifter, utan även andra fall av uppsägningar som inte grundar sig på personliga skäl.

Om en uppsägning inte grundar sig på personliga skäl är det alltså definitionsmässigt fråga om en uppsägning på grund av arbetsbrist. Driftsinskränkningar utgör en av de vanligare orsakerna till en arbetsbristsituation.

Det är arbetsgivaren som har sista ordet när det kommer till att avgöra behovet av arbetskraft i företaget. Förutsatt att arbetsgivaren har gjort en ordentlig och seriös analys av det företagsekonomiska läget kan domstolen inte heller ifrågasätta arbetsgivarens bedömning.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras dock turordningsreglerna och reglerna om företrädesrätt till återanställning , vilket inte är fallet om uppsägningen sker på grund av personliga skäl.

Det kan även nämnas att uppsägningar på grund av arbetsbrist, i likhet med vad som gäller vid uppsägningar med personliga skäl som grund, inte är sakligt grundade om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsgivaren har alltså en omplaceringsskyldighet .

Turordningsreglerna
Arbetsgivaren måste iaktta ett antal turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Turordningsreglerna innebär att anställda med kortare anställningstid som utgångspunkt ska sägas upp före anställda med längre anställningstid.

Läs mer
Företrädesrätt till återanställning
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras reglerna om företrädesrätt till återanställning. Det innebär att den anställde har förtur framför nyanställda till tjänster i den verksamhet som de tidigare har arbetat inom.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!