MyFondia VirtuellaJuristen

Aktiebolag

Funderar du på att bedriva en verksamhet som kommer ta stora ekonomiska risker och ha anställda? Föreställer du dig stora vinster sedan du tagit ut lön? Och har du kanske tankar på att någon gång i framtiden sälja verksamheten? Då är det en god idé att överväga att bedriva din verksamhet genom ett aktiebolag.

Aktieägaravtal
Tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen reglerar ett aktieägaravtal samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. I den bästa av världar hade du inte behövt tänka på avtalsreglering, men när vinsterna ökar eller ni inte längre vill driva bolaget ihop är det viktigt att ha en fast reglering att stödja sig på för att undvika konflikter och onödiga kostnader vid eventuell delägartvist.

Läs mer
Bilda ett aktiebolag
Att bilda ett aktiebolag kan vara en god idé. Aktiebolaget är exempelvis ett bra alternativ på bolagsform om man vill bedriva en verksamhet utan att ta alltför stora ekonomiska risker. Men hur bildar man ett aktiebolag?

Läs mer
Nyemission av aktier
Oavsett om ett aktiebolags ekonomi är god eller dålig, behövs av olika anledningar ofta nytt kapital i bolaget. I goda tider kan företaget vilja finansiera en expansion och nya investeringar, medan det i sämre tider kan finnas behov av kapital för att lösa diverse likviditetsproblem. Nyemissioner fyller ofta detta syfte genom att bolaget ger ut – emitterar – nya aktier mot betalning. Med andra ord utökar en nyemission av aktier bolagets aktiekapital och bolaget får in nytt kapital.

Läs mer
Bolagsordning
I syfte att skapa ett enhetligt system för bolag gällande vissa särskilt viktiga bestämmelser, finns i varje aktiebolag en bolagsordning. Ett aktiebolags bolagsordning kan sägas vara dess regelverk.

Läs mer
Bolagsstämma och årsstämma
Ett aktiebolags högsta beslutande organ kallas bolagsstämman. I praktiken handlar det om att aktieägarna i ett bolag bereds tillfälle att närvara vid möten där det tas beslut rörande bolagets organisation och interna förhållanden.

Läs mer
Styrelse och VD
Aktiebolagets styrelse och VD är viktiga aktörer som kan ha avgörande betydelse för ett företags framgång. Medan den verkställande direktören har som uppgift att sköta den operativa verksamheten, ägnar sig styrelsen mest åt frågor av övergripande karaktär.

Läs mer
Koncern, dotterbolag och moderbolag
Två eller flera företag kan tillsammans utgöra en koncern, varav ett av företagen är koncernens moderbolag och de övriga dotterbolag. Det karakteristiska för koncernen är att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolagen. I praktiken handlar det oftast om att moderbolaget råder över en större andel av rösterna i dotterbolagen.

Läs mer
Filial
När det talas om att ett utländskt företag har en filial i Sverige, menar man att det utländska företaget bedriver sin verksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor som förvaltas självständigt.

Läs mer
Lagerbolag
Registreringsprocessen för ett aktiebolag är tidskrävande. Inte nog med den relativt omfattande pappershanteringen tar även Bolagsverkets handläggning tid. Vill du starta en verksamhet i aktiebolagsform som kommer igång direkt finns dock ett alternativ – lagerbolaget. Ett lagerbolag, eller portföljbolag som det även kallas, är namnet på ett aktiebolag som köps färdigbildat. Efter dina anvisningar skräddarsys aktiebolaget och anpassas efter dina behov.

Läs mer
Huvudförhandling
I vardagligt tal pratar man ofta om “rättegång”, medan den korrekta juridiska termen stavas “huvudförhandling”. Under en huvudförhandling ska domstolen komma till ett slutgiltigt avgörande av en tvist, det vill säga skilja sig från saken genom dom. Det domstolen slutligen avgör genom domen, är vad parterna därefter måste följa.

Läs mer
Stiftelseurkund
När man ska starta ett aktiebolag måste bolagets bildare, stiftarna, upprätta en stiftelseurkund. Det är ett dokument som visar att man har beslutat att bilda ett aktiebolag, som ges in i samband med anmälan om registrering hos Bolagsverket.

Läs mer
Aktier
En aktie brukar definieras som en andel i ett aktiebolag . När du äger aktier i ett företag är du med andra ord delägare i företaget. Som utgångspunkt föreskriver lagen att aktierna ska få överlåtas fritt, men genom bolagsordningen eller aktieägaravtalet kan man inskränka den så kallade fria överlåtbarheten.

Läs mer
Aktiekapital
Aktiekapitalet är summan av det nominella värdet på ett aktiebolags totala antal aktier . I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 50 000 kronor i ett privat aktiebolag och minst 500 000 kronor i ett publikt aktiebolag.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!