MyFondia VirtuellaJuristen

Agentavtal

När jurister pratar om handelsagenter är det sällan frågan om den typ av agent som nämns i samband med att Zlatan ska skriva nytt kontrakt. Agentens uppgift i det här sammanhanget är istället att förmedla kontakten mellan exempelvis leverantören (den så kallade huvudmannen i juridiska termer) och kunden.

Det utmärkande för agentavtalet är mer konkret att agenten tar upp beställningar till huvudmannen eller ingår köpeavtal i huvudmannens ställe. Från kundens perspektiv verkar det i själva verket som att det är huvudmannen som ingår avtalet i fråga.

Eftersom orden agent och agentur till vardags ofta används utan att klargöra om man tänker på en kommissionär, en återförsäljare eller en handelsagent, kan det råda förvirring kring vilken typ av relation avtalsparterna har. Då de olika distributionsformerna faller inom olika former av rättslig reglering, är det däremot viktigt att i avtalet tydligt redogöra för vilka skyldigheter respektive part har – och om man är osäker på vad som faktiskt gäller är det en god idé att rådgöra med en affärsjurist.

Det kan vara bra att veta att den så kallade agentlagen innehåller en rad tvingande skyddsregler till agentens förmån. Därför måste hänsyn tas till agentens rätt till provision under avtalstiden och till avgångsvederlag om relationen avslutas.  Att reglerna är tvingande innebär att agentens läge aldrig kan bli sämre genom bestämmelser i ett agentavtal. Däremot är det fullt möjligt att agenten genom en god förhandlingsförmåga förbättrar sin position jämfört med de rättigheter agentlagen stadgar.

Förutom att beakta agentlagen och sin förhandlingsposition bör man vid upprättandet av agentavtalet även ta hänsyn till vilken typ av produkter man förhandlar om, inom vilket område produkterna säljs och i vilket säljled agenten befinner sig.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!