MyFondia VirtuellaJuristen
4 MAJ 2016

Var inte en klant – undvik onödiga gräl

De flesta människor och företag skulle aldrig välja att få utgöra parter in en rättegångsprocess - vilket är helt befogat. På grund av det här finns det skäl att påminna sig om några grundläggande råd som hjälper till att undvika rättegångar. Jag vill också påstå att de här samma råden är hjälpsamma i situationer där en rättegång är det bästa (eller det enda) sättet att lösa en konflikt och där målet är att vinna rättegången.

Regel nummer 1: dokumentera händelser ständigt

Besluta om saker skriftligt. Ju mindre tolkningsmöjligheter det finns i ett avtal desto mindre är risken att det leder till en konflikt. Ett muntligt avtal möjliggör mest tolkningar eftersom ett sådant här avtal är beroende av människans förvånansvärt opålitliga minne. Även om det borde vara en självklarhet att göra skriftliga avtal är det speciellt i små och medelstora företag väldigt vanligt med att avtala muntligt. Det här beror på att det betraktas alldeles för arbetsdrygt att uppgöra ett heltäckande skriftligt avtal eller att få motpartens skriftliga godkännande. Dessutom missbedömer man ofta riskerna med muntliga avtal.

Trots detta skulle det vara viktigt att förstå att ett skriftligt avtal inte nödvändigtvis innebär 100 sidor av dyr juristjargong. Det kan lika väl betyda en post-it-lapp med villkor som skrivits upp som franska streck. En sådan här lapp är trots alla sina brister betydligt bättre än ett muntligt avtal när man åratal senare, vid en intressekonflikt, försöker reda ut avtalets innehåll.

Det är ofta ändamålsenligt att göra anteckningar över de saker man beslutat om muntligt. De här anteckningarna kunde sedan med fördel skickas till motparten. På det här sättet kan man försäkra sig om att parterna har en gemensam uppfattning om förhandlingarnas slutresultat. Det är också svårare för motparten att i ett senare skede hävda att anteckningarna är felaktiga om denne inte tidigare reagerat på dem.

Om din avtalspart bryter ett avtal ska du utan dröjsmål skriftligt reklamera saken och dokumentera förseelsen och den skada som förseelsen möjligtvis orsakat.

Dokumenteringen bör vara ständigt. Också ett bra avtal blir dåligt med tiden om det i åratal glöms i skrivbordslådan så att parternas praktiska verklighet inte längre motsvarar det man avtalat om.

Dokumenteringen är förstås nyttig enbart om det senare går att finna dessa dokument. Var alltså noga med att sköta om dokumentens (elektroniska) arkivering.

I jämförelse med råden gällande dokumentering är följande råd av sådan karaktär att det i en del fall kan vara berättigat att avvika från dem. Det viktigaste är att tillvägagångssättet bestäms rationellt och inte baserat på känslor.

Regel nummer 2. Jäkta inte

Om du befinner dig i en konfliktsituation (eller anser att det finns risk för en konflikt), ska du noggrant och lugnt (tillsammans med din jurist) tänka genom dina beslut. Det här gäller speciellt då motparten begär att du genast ska göra ett beslut. Redan att sova på saken över en natt minskar risken för att du gör onödiga misstag.

Regel nummer 3. Var ständigt självkritisk

När meningsskiljaktigheter stegras och det skapas en konflikt finns det en avsevärd risk att du glömmer bort att kritiskt bedöma hur du själv agerar. Varningsklockorna borde ringa senast när du beslutar dig för att dra en sak inför domstol på grund av att du vet att du har rätt. Här finns det en stor risk att ”kunskapen” inte grundar sig på fakta utan på det egna känslotillståndet och på en bristfällig förståelse för motpartens synvinkel.

Lär dig alltså att känna igen dina egna felbedömningar och osäkerheter (det varierar från situation till situation huruvida det lönar sig att bekänna dem till motparten :)).

Regel nummer 4. Estimera kontinuerligt tillsammans med juristen dina möjligheter i fallet samt fallets kostnader

Vi människor har en förmåga att ta ut vinster i förskott och att underskatta sannolikheten för en förlust. Kräv att din jurist kritiskt analyserar de fördelar och de nackdelar som kan förväntas av en rättegång – också fastän en bedömning kan vara svår att göra. Bedömningarna försvåras av flera olika orsaker: risken för att motparten går i konkurs, storleken på rättegångskostnaderna, stress och förlusten av arbetstid som en rättegång ger upphov till eftersom den, tillsammans med dess eventuella ändringssökande, kan räcka upp till 1-3 år osv.

Bedömningen ska ske kontinuerligt och man måste kunna förändra sin egen uppfattning.

Vikten av detta råd bevisas av att största delen av de åtal i tvistemål som väcks vid tingsrätten inte avgörs i domstolen, utan parterna kommer överens om en lösning under processens gång istället.

Regel nummer 5. Var inte en klant

En konflikt orsakas ofta av en uppriktig känsla av orättvisa. Ett barskt beteende från någondera av parterna hjälper alltså inte alls att reda ut saken. Det lönar sig alltså att låta instanser som kan sköta saken med lugn ta hand om förhandlingarna.

I rättegången frestas juristen ibland att håna motparten eftersom det är ett lätt sätt att få extra poäng från sin egen huvudman. Det är ändå oftast inte till fördel för huvudmannen. Det barska beteendet provocerar och sårar motparten och försvagar således möjligheterna till förlikning och dess villkor. Det väcker också domarens (och om ärendet blir offentligt också den allmänna publikens) antipati gentemot klanten.

De ovan nämnda råden liknar råden som gäller för hälsosamt liv: det handlar till stor del om klara råd och självklarheter (jämför skriftliga avtal med ”kom ihåg att röra på dig och äta grönsaker”). Att följa råden i den dagliga företagsverksamheten kräver ändå arbete och självdisciplin.