MyFondia VirtuellaJuristen
23 AUGUSTI 2016

Tio tumregler om immaterialrätt för nya och växande företag

En allt mer betydande del av unga och växande företags förmögenheter utgörs av något annat än konkreta materiella tillgångar. Till skillnad från traditionella tillgångar öppnar de här så kallade immateriella tillgångarna upp möjligheter för affärsverksamhetens skalbarhet. Det här ger i sin tur företaget en snabb och lönsam tillväxt. Med immateriella tillgångar syftar jag på exempelvis programvara, mobilspel eller livsmedelsindustrins recept. Företag som passar in på den här beskrivningen strävar ofta efter att göra en exit och behöver få medel, som är jämställbara med eget kapital, från utomstående investerare för att kunna öka tillväxten. Samtidigt är snabbt växande företag också attraktiva objekt för köpare och investerare – en ekvation som leder till att de ofta blir köp- och placeringsobjekt.

Insatta köpare eller placerare vill vara försäkrade om att målföretagets konkurrensfördel har skyddats med immateriella rättigheter åtminstone i tillräckligt bred mån. Så vad borde då målföretaget, inom rimliga resurser, tänka på för att undvika så kallade deal killers? Deal killers kan alltså uppstå i due diligence-kontrollen som gjorts på antingen köparens eller placerarens begäran. Nedan tio tumregler om immaterialrätt som hjälper målföretagen över åtminstone de värsta fallgroparna:

  1. Se till att i tid identifiera och skydda de egenskaper hos företaget som är de viktigaste med tanke på konkurrenskraften. Det här kan göras med patent och andra industriella äganderätter. Var också noggrann med att registrera de här egenskaperna på de viktigaste målmarknaderna.
  2. Identifiera och beskydda företagets viktigaste brand och produktnamn genom att ge dem ett varumärke och se till att de registreras på de viktigaste målmarknaderna.
  3. Reservera också de webbadresser samt användarnamn på social media som har störst vikt för företaget. På det här sättet kan digitaliseringen av företagets produkter eller tjänster säkras med intuitiva webbadresser och SoMe-kanaler som stöder digital marknadsföring.
  4. Försök att i rimlig mån se till att företagets produkter och tjänster inte skadar tredje parters patent eller andra immateriella rättigheter (så kallad Freedom to Operate).
  5. Se till att göra upp skriftliga avtal med alla arbetstagare där det bestäms att alla de immateriella rättigheter som gäller företagets affärsverksamhet överförs till företaget. Enligt gällande lag är det enbart rättigheterna för uppfinningar och datorprogram som uppstått inom en anställning som automatiskt överförs till företaget. Detta gäller däremot inte för övriga immateriella rättigheter.
  6. Se till att uppgöra skriftliga avtal med företagets delägare och konsulter där det bestäms att alla immateriella rättigheter som har att göra med företagets affärsverksamhet överförs till företaget.
  7. Se till att uppgöra skriftliga avtal med alla företagets viktigaste produktutvecklingspartners och underleverantörer där det bestäms att alla resultat som föds inom samarbetet eller underleveransen samt de tillhörande immateriella rättigheterna överförs till företaget.
  8. Se till att företagets försäljningsavtal enbart beviljar begränsade användningsrättigheter av företagets immateriella rättigheter och att man i försäljningsavtalet under inga omständigheter förvandlar äganderätt till immateriella rättigheter (såvida det inte handlar om köp av affärsverksamheten.)
  9. Eftersom det är vanligt att åtminstone en del av företagets immateriella tillgångar handlar om kunnande (know-how) eller annat dylikt som inte går att skydda med registrerade industriella rättigheter gäller det att förstärka företagets immaterialrättsliga skydd genom sekretessavtal .
  10. Sträva efter att i rimlig mån övervaka att företagets immateriella rättigheter inte kränks och reagera omedelbart på kränkningar när de upptäcks.

Det stämmer att beskydd av immateriella rättigheter förutsätter investeringar hos målföretaget och företag i startskedet har, speciellt om ingen utomstående placerare finns med i bilden, begränsat med resurser för det här. Genom att satsa hårt på avtalsmodeller och allmänna avtalsvillkor går de här målen ändå att tackla med rimliga kostnader. Samtidigt blir verksamheten både effektivare och säkrare.

Med risk för Exit-situationer borde målföretagets ansvarspersoner också vara förberedda på att som försäljare kunna ge en skriftlig försäkran i köpebrevet eller i investeringsdokumentationen. I försäkran ska framgå att ovan nämnda typiska saker måste uppfyllas för att affären eller placeringen ska kunna förverkligas. Det går betydligt smidigare att ge personliga försäkringar när man systematiskt ända från början tagit hand om det man ger garantier om.