MyFondia VirtuellaJuristen
12 APRIL 2016

There is no such thing as free money – Bloggande och beskattning

På bara några år har det blivit allt mer professionellt att blogga och de populäraste bloggarna kan till och med bedriva en blogg som sitt huvudsakliga yrke. Också kommersiella aktörer har uppmärksammat bloggarnas potential som en bra reklamkanal. Det här syns i att många bloggare idag har förflyttat sig till damtidningar där de får en månadslön för att skriva bloggar eller också driver de en egen självständig blogg som har anmärkningsvärda mängder besökare. Bloggvärlden har på ett tydligt sätt förändrats till en riktig affärsverksamhet. Hur förhåller sig då skattemyndigheten till allt det här?

Skattelagstiftningen innehåller inte särskilda bestämmelser gällande bloggtexter eller bloggare. Beskattningen av bloggar beslutas därför utgående från allmänna regler och beror också på bloggarens skattemässiga ställning – det vill säga om bloggaren har en anställning vid något företag eller om bloggaren exempelvis fungerar som en självständig yrkesutövare.

Skattemyndigheten har publicerat fördjupade beskattningsanvisningar gällande beskattning av bloggtexter (drno: A35/200/2014) . Enligt anvisningarna räknas förutom lön också bland annat penningersättningar som fåtts för skrivande eller försäljning av en produkt, olika varor och förmåner, rabatter, presentkort, resor samt inbjudningar till evenemang till bloggarens skattepliktiga inkomst. Ersättningarna, med undantag av pengar, uppskattas i beskattningen till deras gällande värde.

Bloggarens intäkt har karaktären av ersättning för arbete som man syftar till i 25§ lagen om förskottsuppbörd 1 moment 1 punkt i de fall där ersättningen utbetalas åt bloggaren utgående från det jobb, den uppgift eller den tjänst som han eller hon gjort. Om en bloggare exempelvis får timersättning för att skriva en produktbeskrivning utgående från de anvisningar som ett företag gett ser man den här ersättningen som bloggarens lön. Det är viktigt att uppmärksamma att företaget gällande sådana här ersättningar är skyldigt att verkställa en förskottsinnehållning i de fall där bloggaren inte finns med i förskottsuppbördsregistret.

Den kompensation som fåtts för en bloggtext eller för att skribenten gett upp sin användningsrätt av en text kan också i vissa fall handla om en sådan bruksavgift som hänvisas till i 25§ lagen om förskottsuppbörd 1 moment 2 punkt. Om ett företag exempelvis beställt en text av en bloggare och textens upphovsrätt sedan utgående från avtalet överlåts för användning till företaget som beställt texten kan man se den ersättning som betalats till bloggaren som en bruksavgift. Detsamma gäller en artikel som bloggaren själv erbjudit - då handlar det om en bruksavgift så länge artikelns användningsrätt överlåts till den som köper artikeln. I sådana här fall är bruksavgiften skattepliktig förvärvsinkomst och förskottsinnehållningen verkställs på samma sätt som vid ersättning som gäller för arbete. Arbetsgivaren måste ändå inte betala ut socialskyddsavgift för de här ersättningarna.

Sedvanliga reklamgåvor hör inte till en bloggares skattepliktiga inkomst. Hit hör till exempel föremål och varor som inte har ett stort ekonomiskt värde och som har försetts med annonsörens logo. Det handlar alltså om varor som inte på ett lätt sätt kan förvandlas till pengar. Till undantagen hör de fall där man beslutat om att ersättningen för bloggtexten kommer att bestå av en reklamgåva – i sådana fall räknas gåvans gällande värde till bloggarens skattepliktiga förvärvsinkomst. Som exempel kan tas ett fall där en tillverkare ger en tablett åt en bloggare med syftet att bloggaren ska testa tabletten. Om bloggaren efter testningen får behålla tabletten räknas tabletten hos skattemyndigheten som skattepliktig inkomst eftersom det är en produkt som lätt kan förvandlas till pengar. Här spelar det ingen roll om bloggaren sist och slutligen förvandlar produkten till pengar eller inte.

En bloggares verksamhet kan ses som ett sätt att utöva ett yrke eller en rörelse så länge som kännetecknen för näringsverksamhet uppfylls. Enligt 1§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet räknas rörelse- och yrkesutövning som en näringsverksamhet. Som de allmännaste kännetecknen för utövning av näringsverksamhet räknas bland annat att man strävar efter vinst, att verksamheten har en planmässig och fortgående karaktär samt att det ingår en ekonomisk risk i verksamheten. Verksamheten bedöms utgående från kännetecknen som en helhet. Utgående från skattemyndighetens anvisningar räknas den ersättning bloggaren får som inkomst för näringsverksamhet i de fall där bloggandet bedrivs på heltid, bloggaren skriver texterna självständigt och med egen utrustning samt i de fall där bloggaren säljer reklamutrymme på sin egen hemsida - exempelvis till olika företag.