MyFondia VirtuellaJuristen
24 JANUARI 2018

Ska ditt bolaganmäla verklig huvudman till Bolagsverket?

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018 för att undvika registreringsavgift. Utebliven, otillräcklig eller felaktig anmälan kan även leda till böter.

Den nya lagen angående registreringen av verklig huvudman innebär att juridiska personer måste anmäla till Bolagsverket vilken eller vilka fysiska personer som är dess verkliga huvudmän. Förenklat kan sägas att en verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Anmälningsskyldigheten omfattar de flesta svenska juridiska personer, utländska juridiska personer med verksamhet i Sverige samt fysiska personer med hemvist i Sverige som förvaltar truster eller liknande. Anmälningsskyldigheten omfattar bl.a. inte börsbolag (dock dotterbolag), dödsbon, enkla bolag, filialer och stat, landsting och kommuner och bolag där det offentliga har bestämmande inflytande.

Kontakta oss på Fondia om ni behöver hjälp med utredning eller registrering.