MyFondia VirtuellaJuristen
16 AUGUSTI 2018

Plastikkirurgi för barn – reglerna för Instagram-marknadsföring riktad mot barn

Konsumentombudsmannen anmärkte ett skönhetskirurgibolag förra veckan för dess marknadsföring på Instagram, eftersom bolagets ”silikonbröst”- konto hade gillat minderårigas bilder och börjat följa minderårigas Instagram-konton (KKV/228/14.08.01.05/2017). Konsumentombudsmannen framhävde i sitt beslut, att marknadsföring som förverkligas på webben bedöms på samma sätt, oberoende om bolagets egna webbplats, banners eller kanaler på sociala medier används. Vilka begräsningar ställer konsumentskyddslagen på marknadsföring på Instagram som riktar sig mot barn.

Imagemarknadsföring på Instagram

Byggandet av ett bra brand kräver ofta image-marknadsföring. På Instagram bygger bolags imagemarknadsföring starkt kring bolagens egna konton, men bolagen gillar även innehåll som lagts upp av andra användare, samt följer andra användares konton. Imagemarkandsföring på Instagram är inte förbjudet, men det ar bra att komma ihåg att samma reglering i konsumentskyddslagen gäller för såväl imagemarknadsföring som annan marknadsföring, bland dem otillbörlighet samt marknadsföring som strider mot god sed. En bra tumregel är även, att finsk lag alltid tillämpas ifall marknadsföringen riktas mot Finland . Det räcker alltså inte att ett utländskt bolag, som marknadsför i Finland, följer lagstiftningen i sitt hemland.

Konsumentombudsmannen ansåg skönhetskirurgibolagets imagemarknadsföring vara i strid med konsumentskyddslagen, eftersom bolaget indirekt hade marknadsfört skönhetskirurgiska operationer åt minderåriga genom att gilla innehåll på Instagram, som de minderåriga lagt upp, och genom att följa deras konton. I sitt svar motiverade bolaget sitt tillvägagångssätt med att Instagram-kontot i fråga inte ägs eller förvaltas av bolaget, utan att kontot tillhör en ägare, som verkar utomlands. Konsumentombudsmannen ansåg ändå, att bolagets ägare genom att gilla inlägg och genom att följa Instagram-konton marknadsförde på Instagram i bolagets räkning, och att bolaget därmed ansvarar för marknadsföringen.

Att rikta marknadsföringen på Instagram mot minderåriga

Nedre åldersgränsen för användningen av Instagram är för tillfället 13 år. Genom att se på ett Instagram-kontos profilinformation kan man inte försäkra sig om användarens myndighet. Bolag bör därför fundera noga, mot vem den riktade marknadsföringen sker på Instagram och vems innehåll de gillar och vems konton de följer.

Marknadsföring riktad mot minderåriga är inte kategoriskt förbjudet och framförallt inte olagligt (ifall det inte handlar om exempelvis tobaksprodukter, alkohol, tatueringar eller skönhetskirurgi). Då man riktar marknadsföring mot minderåriga måste minderårigas skyddade ställning som mål för marknadsföring och skapare av innehåll, samt restriktioner pga. dessa, gällande t.ex. marknadsföringens innehåll tas i beaktande. Marknadsföringens enighet med god sed och lämplighet bedöms med strängare kriterier ju yngre barn det är frågan om.

Enligt konsumentskyddslagens 2:2 anses marknadsföring strida mot god sed, ifall den är klart oförenlig med allmänt godtagna samhälleliga värden. Marknadsföring riktad mot eller marknadsföring som allmänt når minderåriga anses strida mot god sed speciellt 1) om den är utformad så att de minderårigas bristande erfarenhet och deras godtrogenhet utnyttjas, 2) om den är ägnad att påverka den balanserade utvecklingen hos de minderåriga på ett negativt sätt eller, 3) om den syftar till att undergräva föräldrarnas roll som fullvärdiga fostrare av sina barn. Vid bedömningen av om marknadsföringen strider mot god sed ska åldern och utvecklingsnivån hos de minderåriga samt övriga omständigheter beaktas. Enligt regeringspropositionen 32/2008 rd bedöms marknadsföring som strider mot god sed med beaktande av omständigheterna vid varje enskilt fall, inklusive kommunikationsmedel och sättet marknadsföringen genomförs på.

Kritiskt tänkande och mediekunnighet ligger ofta först på utvecklingsnivå hos minderåriga. Därför är minderåriga mer känsliga för marknadsföringens retoriska figurer och effekter än vuxna. En ansvarsfull marknadsförare borde därför respektera minderårigas godtrogenhet och integritet.

Brott mot föräldrars uppfostringsrätt och marknadsföringens enlighet med god sed sker ofta t.ex då marknadsföring som riktar sig mot barn eller som når barn (se mer här ):

  • diskriminerar genom att såra eller trycka ner det andra könet;
  • visar för barn skrämmande innehåll och använder våld;
  • visar opassande beteendemodeller eller uppmuntrar barn till att göra något som är farligt för barnet själv eller en annan person;
  • reklamen ger barnet en bild att människovärde, livskvalitet och goda sociala relationer kan köpas; eller
  • anklagar föräldrar genom att erbjuda köpandet av produkten som ett sätt att lyckas som förälder

Det är bra att komma ihåg att en direkt uppmaning till köp av konsumentvara i reklam eller övertalning av förälder eller annan vuxen att köpa produkten i reklamen åt barn anses som sådant förbjudet aggressivt förfarande som avses i konsumentskyddslagen.

Ifall ämnet intresserar mer, lönar det sig att delta i ”Markkinoinnin tunnistettavuus – tunne pelisäännöt”seminariet , som ordnas av Alma Talent, där jag är talare.