MyFondia VirtuellaJuristen
28 OKTOBER 2016

Kalle funkar inte på jobbet – vad ska vi göra för att kunna behålla honom?

Ja, så borde frågan ställas enligt arbetsrättens sätt att se på saken.

Och samtidigt kan ett sådant synsätt leda till att den dagen Kalle verkligen inte funkar på jobbet, så finns redan allt underlag för att kunna avsluta anställningen. Den vakne chefen samarbetar alltså med sin HR-funktion och uppmärksammar tidigt tecknen på att allt inte står rätt till med en anställds prestation på jobbet.

Kalle kan hur som helst inte sägas upp innan det finns dokumenterade tillsägelser och en varning.

Tillsägelser är tillrättavisningar och ofta muntliga. Dock är det alltid bra ur bevishänseende att också arkivera vad som sagts, varför och när. En uppsägning får aldrig komma som en överraskning för Kalle, så företaget förväntas ha gjort en eller helst flera tillsägelser innan det går vidare till nästa steg, en varning.

Varning finns i två former beroende på om företaget är kollektivavtalsanslutet eller inte. En varning ska vara skriftlig och det ska framgå att det finns risk för anställningens upphörande om medarbetaren inte bättrar sig.

Normalt sett ska en varning inte avse en händelse som ligger längre tillbaka i tiden än två (2) veckor. Som kuriosa kan nämnas att detsamma anses gälla i personliga relationer - på hemmaplan är det ett familjeterapeutiskt råd att de diskuterande avstår från att föra in gammalt groll som ligger längre tid tillbaka i tiden än två veckor. By-gones are by-gones…

Den familjeliknande jämförelsen kan kanske till och med dras ett steg längre – LAS som social skyddslag ålägger arbetsgivaren ett stort ansvar, att nästan som en förälder vara tydlig om vad som gäller och även ge arbetstagaren konkret support att kunna vandra den rätta vägen.

Enstaka fall av misskötsamhet räcker som regel inte för uppsägning. Och om företaget inte varit tydligt med tillsägelser, varningar och support räcker ofta inte ens upprepade fall. Dock, om arbetstagaren begått grovt brott mot företaget eller annars visar sig klart olämplig för sitt arbete så minskar bördan på arbetsgivaren. Ett exempel är byggnadsarbetaren S-G som vägrade utföra arbetsuppgifter som han ansåg för okvalificerade. Här närmar vi ju också en av de grundprinciper som berördes i min första blogg ”Häng med mig”, nämligen arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Viktigt, även för den rättsliga bedömningen, är självfallet att arbetstagaren tar företagets utsträckta hand och visar förbättring!

Det är värt att notera att bedömningen av om misskötsamhet är saklig grund för uppsägning grundar sig på prognosen för framtiden, inte vad som förevarit. Och så här knyts säcken ihop; Företaget ska visa sina historiska tillsägelser och en korrekt varning. Om medarbetaren trots dessa har upprepat sitt olämpliga beteende är den framtida prognosen att den anställde inte är lämplig för fortsatt anställning. Det kan, om alla omständigheter är på plats, leda till arbetsrättsligt giltig uppsägning.

Ja, det är mycket för företagen att tänka på – tur att Fondia finns! Let us law your business♥