MyFondia VirtuellaJuristen
5 OKTOBER 2016

Häng med mig...

Jag är affärsjurist med arbetsrätt som ett av mina områden. Mitt ursprung var som advokat i Vinges arbetsrättsgrupp, följt av år som bolagsjurist bland annat på Tieto, börsnoterat och ett av Nordens ledande IT-bolag. Nu har jag bytt till stimulerande affärsjuristfirman Fondia och alla våra härliga kunder som vi dagligen leder genom juridiken innan problem och tvister uppstår!

En av mina planer är att skriva en serie Fondia-bloggar som på ett lättsamt sätt berör olika relevanta delar av arbetsgivarnas förhållande med sina medarbetare. Hoppas du vill följa mig!

Vad är då svensk arbetsrätt och hur har den uppstått? Den handlar om hur företagen anställer kompetenta medarbetare, om god arbetsledning och dialog under anställningens gång och vilka åtgärder som kan vidtas om anställningsförhållandet måste upphöra.

För att förstå arbetsrätten och dess tunga förankring i den så kallade ”svenska modellen” är det nödvändigt att vi tar på oss tidsvingarna och gör några nedslag i historien.

Organisationerna; I det gamla ståndssamhället - adel, präster, borgare och bönder - fanns inte stort behov av arbetsrätt. Det var ”bliv vid din läst” som gällde. Den fackliga aktiviteten började spira med industrialismens genombrott och ett landmärke är bildandet av Landsorganisationen i Sverige (LO) 1898. Detta gav i sin tur upphov till att arbetsgivarna slöt sig samman och bildade Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF, numera Svenskt Näringsliv) 1902. SAF koncentrerade sig på arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet samt att fritt anta och avskeda anställda. LOs käpphäst var att få till stånd skydd för sina medlemmars rätt att utöva fackliga aktiviteter.

Decemberkompromissen; SAF och LO ingick 1906 en överenskommelse som innebar att LO medgav arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet samt fri anställnings-och uppsägningsrätt. I gengäld erkände arbetsgivarna den fackliga föreningsrätten.

Saltsjöbadsandan; Statsministern ror sin eka på Harpsund, och staten och kapitalet sitter i samma båt? Den s.k. Saltsjöbadsandan har sin grund i att SAF och LO löste en infekterad debatt om bland annat samhällets skydd mot samhällsfarliga strejker i det sk Saltsjöbadsavtalet som undertecknades på Grand Hotel i Saltsjöbaden 1938. Det inledde en era av samförstånd på svensk arbetsmarknad som alltjämt åberopas, senast under 2016 när det diskuterades om man skulle lagstifta om särskilda minimilöner för att bereda arbetstillfällen för nyanlända svenskar. Det, menade vissa, skulle inte göras med hänvisning till statens neutralitet och Saltsjöbadsandan.

Vad hände sedan? Vad hände då sedan, för inte kan arbetsgivarna längre fritt avskeda medarbetare? Nej, framförallt under 1970-talet bidrog de stabila socialdemokratiska regeringarna till att fackföreningarnas åsikter vann mark. Medbestämmandelagen (MBL) antogs av riksdagen 1976 och gav fackföreningarna inflytande över arbetets ledning och fördelning. Lagen om Anställningsskydd (LAS) 1982 satte P för godtyckliga uppsägningar.

Ska man då förtvivla som arbetsgivare – facket styr företagen och man gifter sig med sina anställda i livslånga förhållanden? Nej, i huvudsak är det slutligen arbetsgivaren som fattar beslut, även under MBL. Med god juridisk ledning finns det också enligt LAS vägar framåt när anställningsförhållandet inte fungerar. Det ska bara göras schysst och korrekt!

Häng med på den arbetsrättsliga resan i mina kommande blogginlägg på denna sida! Prenumerera på vår blogg här på hemsidan så kommer det rykande färskt i din inbox. Let me law your business ♥