MyFondia VirtuellaJuristen
25 NOVEMBER 2016

Ett litet överlevnadskit för att klara av näthandelns paragrafdjungel

EU:s konsumentskyddsmyndigheter har nyligen genomfört en gemensam övervakningskampanj gällande näthandel. Inom ramarna för den här kampanjen granskade myndigheterna sammanlagt 743 webbsidor som säljer konsumentprodukter. Granskningen visade att till och med 436 av de här webbsidorna gav bristfällig information till sina kunder. Bland webbsidorna fanns såväl multinationella stora webbutiker som småföretag.

Hur är det med din webbutik – är den i skick? Hur överlever man den djungel av paragrafer som reglerar näthandel?

Näthandlarens viktigaste lagar

De handlare som bedriver konsumenthandel på internet borde först och främst följa den lagstiftning som gäller i det land man etablerat sig. Om marknadsföringen aktivt fokuserar på ett visst land eller ett visst marknadsområde borde handlaren i regel också följa det här mållandets lagstiftning. Dessutom kan konsumenten alltid hänvisa till den konsumentlagstiftning som gäller i konsumentens hemland, vilket betyder att den som bedriver en webbutik som säljer varor utanför landets gränser också borde reda ut hur lagstiftningen ser ut i de här andra länderna. I det här blogginlägget har jag ändå valt att helt koncentrera mig på de stadganden som gäller i Finland.

De centrala lagar som näthandlaren borde ta i beaktande är konsumentskyddslagen, Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter, informationssamhällsbalken och lagen om tillhandahållande av tjänster samt personuppgiftslagen och EU:s nya dataskyddsförordning. Alla de här utgör tvingande lagstiftning, vilket innebär att man inte genom ett skilt avtal får avvika från de här stadgandena så att det skulle försvaga konsumentens position.

Nedan några tumregler för hur du som näthandlare ska klara dig i djungeln av paragrafer

  1. Försäkra dig om att du i din webbutik ger åtminstone de förhandsuppgifter som krävs enligt lag

De nämnda lagarna (se bland annat KSL 6 kap 9 § och 10 §, Informationssamhällsbalken 22 kap 176 § och 177 §, Lagen om tillhandahållande av tjänster 2 kap 7 § och 8 §) anger detaljerade krav för den information som konsumenten borde få innan hen gör sitt köpbeslut. Upplysningsplikten kan verka omfattande men har tagits fram för att öka kundens förtroende för webbutiken. Skulle du själv köpa något från en sådan handlare som inte ens ger noggrann information om webbutikens kontaktuppgifter? Jag har i alla fall själv stött på några sådana här fall.

Från och med den 9.1.2016 har också ett nytt krav införts som en del företag kanske inte lagt märke till. Enligt det här kravet måste näringsidkaren på sin webbsida och i avtalsvillkoren i sina standardavtal informera konsumenten om det tvistlösningsorgan utanför domstolen som är behörigt att behandla tvistemål mellan näringsidkaren och konsumenten. Från och med den 15.2.2016 måste det också finnas en länk på webbsidan som leder till forumet; online dispute resolution (ODR) ( http://ec.europa.eu/odr ). Ett företag som bedriver näthandel måste dessutom på sin webbsida uppge den e-post adress som gäller om konsumenten vill ta upp ett ärende till behandling på ODR-forumet.

Informationen ska anges på ett tydligt och förståeligt sätt som lämpar sig bäst på det ifrågavarande mediet. Företaget ansvarar för att vid behov kunna bevisa att de här uppgifterna har getts till konsumenten eller funnits till konsumentens förfogande.

  1. Samla in och behandla personuppgifter i enlighet med lagstiftningen

Våren 2018 kommer den tvååriga övergångsperioden för EU:s nya dataskyddsförordning, som trädde i kraft förra våren, att vara över och förordningen klar att tillämpas rent konkret. Nu är alltså rätt tidpunkt att kontrollera att företagets dataskydd håller måttet och sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Kom också ihåg att marknadsföring genom e-post, sms, mms eller annat dylikt förfarande i regel enbart får göras till konsumenter som på förhand gett sitt samtycke till elektronisk marknadsföring. Det ska också finnas en möjlighet för konsumenten att när som helst avbryta sådan här marknadsföring och hindra företaget från att skicka marknadsföringsmeddelanden.

  1. Använd dig av lättlästa och rimliga avtalsvillkor

Avtalsvillkoren ska vara skrivna på klarspråk och de ska finnas tillgängliga så att konsumenten kan bekanta sig med dem. Det räcker alltså inte att man i samband med köpet hänvisar till de villkor som gäller för företaget. En part kan inte heller självmant ändra avtalsvillkoren för ett avtal som redan slutits.

Det är förbjudet att använda sig av oskäliga avtalsvillkor. Ett avtalsvillkor kan räknas som oskäligt om det gynnar näthandlaren på ett sätt som skapar ojämlika rättigheter och skyldigheter för de olika avtalsparterna. Ett oskäligt villkor inom konsumenthandel kan till exempel handla om att kräva förskottsbetalning av konsumenten utan någon specifik orsak.

  1. Meddela det slutgiltiga totalpriset och försäkra dig om att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten

Var noga med att tydligt meddela det slutgiltiga totalpriset åt konsumenten före denne har en chans att bekräfta beställningen. I totalpriset ingår skatt, expeditionsavgift och andra eventuella tilläggsavgifter. Konsumenten har inte en skyldighet att betala sådana kostnader som handlaren inte på förhand, innan beställningen gjorts, meddelat om.

Konsumenten har också rätt att innan hen gör beställningen få veta om de tilläggsavgifter som inte inkluderats i totalpriset och expeditionsavgiften. Med tilläggsavgifter syftar man rätt brett på alla de kostnader som orsakas av möjliga biavtal och tilläggstjänster. Man måste alltså få ett uttryckligt samtycke från konsumenten gällande sådana här tilläggsavgifter och man får inte i beställningsförfarandet använda sådana standardinställningar som automatiskt orsakar extra kostnader för konsumenten. Använd dig alltså inte av färdigt ikryssade rutor som skulle godkänna sådana här extra kostnader för konsumenten.

Konsumenten har ingen skyldighet att betala tilläggsavgifter som det inte informerats om innan beställningen gjordes och som konsumenten inte gett sitt uttryckliga samtycke för. Konsumenten har också rätt få att tillbaka den summa som gått till sådana här tilläggsavgifter om hen inte gett sitt samtycke till att betala dem.

Försäkra dig alltså om att konsumenten klart och tydligt godkänt den betalningsskyldighet som beställningen innebär. Om detta inte gjorts binds konsumenten inte av avtalet.

  1. Leverera en orderbekräftelse

Senast när varorna överlämnas till kunden eller före tjänsten påbörjas ska en orderbekräftelse levereras till konsumenten - försäkra dig också om att den innehåller all den information som krävs enligt lag. Kom ihåg att leverera bekräftelsen i ett permanent dokumentformat så att innehållet i meddelandet inte går att ändra i efterhand.

  1. Ångerrätt

Majoriteten av alla distansförsäljningsprodukter omfattas av en 14 dagar lång ångerrätt. Under den här tiden kan konsumenten av vilken orsak som helst häva köpet genom att meddela om saken till handlaren. Villkoren, tidsfristen och de förfaranden som gäller om man väljer att använda sig av sin ångerrätt hör till de saker som konsumenten bör få information om innan ett köp. Ångerrätten kan förlängas till upp till 12 månader om man inte informerat om de här sakerna. I vissa specialfall (konsumentskyddslagen 6 kap 16 §) gäller inte ångerrätten och i sådana fall måste man vara noggrann om att tala om det här för konsumenterna. Om konsumenten har rätt att häva ett köp ska hen också få en ångerblankett och instruktioner för hur köpet kan hävas. Enligt en strikt tolkning av lagen borde ångerblanketten se ut exakt som bilaga II i justitieministeriets förordning.

Konsumenten har i regel rätt att öppna och ta ut produkten ur sin förpackning för att kunna bekanta sig med den på samma sätt som man gör i en fysisk affär utan att för den sakens skull förlora sin ångerrätt.

Om konsumenten själv står för returneringsavgifterna måste man på förhand informera om det här och om produkten inte kan returneras per vanlig post måste man också ange hur stora returneringsavgifterna kommer att vara.

Var får jag mer handledning gällande paragrafdjungeln?

På konkurrens – och konsumentverkets samt dataombudsmannens webbsidor hittar du mycket nyttig information avsett för just näthandlare och vi på Fondia guidar dig väldigt gärna in i och ut ur djungeln av paragrafer. Du kan också bekanta dig med juridik kring näthandel genom vår VirtuaaliLakimies-tjänst.