MyFondia VirtuellaJuristen
9 MAJ 2014

Datalagringsdirektivet ogiltigförklarat!

EU-domstolen har, genom en mycket ovanlig åtgärd, i en dom från april 2014 förklarat att direktivet om lagring av trafikdatauppgifter inte är giltigt. Direktivet antogs 2006, efter bombdåden i Madrid 2004 och London 2005, för att säkerställa att operatörer skulle lagra vissa trafikdatauppgifter som de genererat eller behandlat. Dessa uppgifter skulle enligt direktivet hållas tillgängliga för att kunna utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som t ex organiserad brottslighet och terrorism. Uppgifter skulle lagras för att kunna identifiera en abonnent eller registrerad användare, men det var inte tillåtet att lagra själva innehållet i kommunikationen.

Fråga uppkom senare, från Irland och Österrike, om hur direktivets giltighet stod sig i förhållande till grundläggande rättigheter, som rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd för personuppgifter.

Domstolen har inget principiellt emot att uppgifter lagras, men anmärker på direktivet på en rad punkter, bl a att det är för långtgående mot den enskilda individen, att tillgången till själva uppgifterna eller lagringstiden av dem inte är reglerat i tillräcklig detalj och att det inte har ställts några krav på att uppgifterna ska lagras inom unionen. Direktivet anses alltså strida mot grundläggande mänskliga rättigheter.

I Sverige var direktivet mycket omdebatterat och lagringsreglerna enligt direktivet infördes inte förrän den 1 maj 2012, vilket var ungefär fem år för sent och fick till följd att Sverige fick betala böter på 3 miljoner euro; en summa som ska komma att betalas tillbaka.

Avslutningsvis – vad innebär detta för den svenska tillämpningen av lagringsreglerna? De svenska reglerna är utformade med direktivet som grund och man måste nu analysera om dessa regler ändå skyddar de grundläggande rättigheterna, även om direktivet som sådant inte gör det. Post- och Telestyrelsen , som är tillsynsmyndighet för dessa frågor, har uttalat att man ser svårigheter i att tillämpa lagstiftningen om datalagring i nuläget.

Operatörerna har gjort olika tolkningar av den uppkomna situationen – vissa har slutat lagra och andra fortsätter, i väntan på ett klargörande.

Fortsättning följer, får man utgå från.