MyFondia VirtuellaJuristen
23 OKTOBER 2015

Bolagsstyrning – eller: ”Vad är meningen med livet?”

Efter någonting i stil med 10 års arbete med frågor som har att göra med bolagsstyrning misstänker jag att jag har fog för mig när jag påstår att begreppet bolagsstyrning och frågor som hör dit allmänt uppfattas som ett sömnpiller.

Detta är faktiskt rätt beklagligt (om än kanske inte så svårbegripligt), eftersom hanteringen av bolagsstyrningsfrågor är fullständigt avgörande för hur en verksamhet utvecklas över tid. Givetvis är grunden för allt företagande att man har, och (betydligt svårare) kan hålla sig till men samtidigt utveckla, en bra affärsplan och modell. Utöver det måste man emellertid ha en fungerande relation mellan ägare, styrelse och VD å ena sidan och VD, ledning och organisation å andra sidan och det är här bolagsstyrningen kommer in. Bolagsstyrningen är nämligen varken mer eller mindre än det kitt som håller ihop hela företaget och får det att fungera som den maskin som det associationsrättsliga regelverket föreställer sig.

Som det förhåller sig med maskiner, bekant för var och en som är stolt ägare till en gräsklippare, båt, bil, eller i värsta fall en undermålig skäggtrimmer likt undertecknad, är de mer eller mindre välfungerande och funktionella vilket givetvis även gäller företag. Ibland kan brister i bolagsstyrningen vara uppenbara och av förhållandevis lättåtgärdad karaktär, t.ex. är det alltför vanligt med dåliga kontrollmekanismer kring vilka avtal som ingås i verksamheten och vad de innehåller för risker. Att analysera och åtgärda ett sådant problem hanteras bäst i samarbete med en erfaren jurist med bred kompetens, gedigen affärsförståelse och ett starkt fokus på konkreta åtgärdsrekommendationer. Ett extra plus är naturligtvis om denne dessutom kan tänka sig att ta betalt för sin output (resultatet av analysen) istället för sin input (antalet nedlagda timmar). Ibland kan det emellertid vara fråga om betydligt mer subtila och svårhanterliga brister, t.ex. vilka värderingar och vilken kultur som kommer att genomsyra verksamheten. Ett problem i det här avseendet kan dock få minst lika katastrofala följder, ta t.ex. Volkswagendebaclet. En ännu värre situation är när själva företagsstrukturen aktivt omöjliggör eller försvårar för ledningen eller organisationen, det kan handla om allt från hur styrelsen utses till en felimplementerad fusion.

En ännu viktigare insikt för företagsägare när det gäller bolagsstyrning är att det faktiskt är deras främsta verktyg för att uppnå sina mål med ägandet, både på kort och lång sikt, därav hänvisningen till meningen med livet i rubriken. Vad vill egentligen en ägare åstadkomma med sitt företag, vad är meningen? Är det en mening i sig att äga och driva företaget och få det att växa eller är företagsbyggandet ett medel för att nå ett annat mål (göra en lukrativ exit, hjälpa ensamkommande flyktingbarn, få makt över sin egen tillvaro etc.). Oavsett vilket så är bolagsstyrningen fundamental eftersom det är genom dess mekanismer som ägaren kan påverka och styra verksamheten mot det mål man vill uppnå. Är det t.ex. en exit man tänker sig så gör man klokt i att strukturera upp företagets ekonomiska och juridiska hantering och se till att alla avtal och all formalia är i ordning. Om företaget är välskött leder det nämligen alltid till en betydligt mindre trasslig försäljningsprocess och väldigt ofta till en högre prislapp.

Nästa gång du läser eller hör ordet ”bolagsstyrning”, sätt då inte automatiskt hjärnan på autopilot utan fundera istället på vilka möjligheter som erbjuds för att hjälpa dig att effektivisera, minska risker och kostnader samt bidra till att genomföra din plan.