Göteborg

Personuppgiftspolicy

Fondias personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig:

Fondia Oyj PL 4 00101 Helsingfors Finland +358 20 7205 400 fondia@fondia.com

och företagen i vår koncern: Fondia Legal Services AB, Fondia Eesti OÜ och Fondia Lietuva UAB (hädanefter ”vi” eller ”Fondia”)

För att du som vår potentiella, nuvarande eller tidigare kund, leverantör eller samarbetspartner eller som besöker vår hemsida ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter, beskriver vi i denna policy hur vi behandlar dina personuppgifter. Längst ner finns även information om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Kontaktuppgifter för frågor om vår personuppgiftsbehandling: privacy@fondia.com

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och med vilken laglig grund som stöd?

Fondia personuppgiftspolicy

* För det fall vi behöver behandla personuppgifter i förhållande till ett eventuell rättsligt anspråk kan vi komma att behandla andra kategorier av personuppgifter som behövs med hänsyn till arten av anspråket.

Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter främst från dig, myndigheter, kreditupplysningsföretag, leverantörer av kontaktuppgifter för marknadsföring och liknande tillförlitliga källor.

Vi kan även komma att samla in och uppdatera personuppgifter för syften beskrivna i denna personuppgiftspolicy från allmänt tillgängliga källor såsom nyhetstidningar och andra nyhetstjänster, professionella sociala media tjänster och företags hemsidor, samt baserat på information från myndigheter och andra tredje parter inom ramarna för tillämplig lagstiftning.

Med vilka delar vi personuppgifter och överför vi dem utanför EU/EES?

Vi kan komma att överföra personuppgifter till våra samarbetspartners som arbetar med marknadsföring och anordnar kampanjer och evenemang med oss eller för vår räkning. Dessa samarbetspartners (bl.a. sociala nätverk och företag bakom sociala medier) bedömer sig vara separat personuppgiftsansvariga för de behandlingar som sker. I övrigt delar vi inte personuppgifter om vi inte måste enligt tillämplig lag eller föreläggande från myndigheter.  

Vi använder oss även av underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi har bl.a. outsourcat vår IT-avdelning och använder digitala tjänster och servrar som tillhandahålls av underleverantörer.

Vi överför personuppgifter utanför EU/EES i vår verksamhet. Innan vi överför personuppgifter säkerställer vi dock att personuppgifterna ifråga är skyddade i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. I dagsläget gör vi detta genom att bl.a. använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler i våra avtal med underleverantörerna.

Hur använder vi cookies på vår hemsida?

På vår hemsida använder vi cookies och liknande tekniker i syfte att administrera, tillhandahålla och utveckla hemsidan samt för att analysera och förbättra användarupplevelsen och för att utföra riktad marknadsföring i våra och våra samarbetspartners tjänster. Cookies möjliggör för oss att samla in information om varifrån våra besökare kommer, vilka sidor som besöks och när, vilken webbläsare som används och enheters IP-adress.

För mer information om hur vi använder oss av cookies och liknande tekniker, vänlige se vår cookiepolicy.

Hur skyddar vi personuppgifter och hur länge lagras de?

De personuppgifter vi samlar in sparas i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopior är förvarade i låsta utrymmen och åtkomst är begränsat till endast de personer som strängt nödvändigt behöver tillgång. Varje person har ett personligt användarnamn och lösenord till systemen där personuppgifter lagras.

Vi lagrar personuppgifter så länge det behövs för syftet med behandlingen. Personuppgifter om kunder och leverantörer raderas efter relevanta preskriptionstider som relaterar till det specifika kund, leverantörs- eller tjänsteförhållandet. Denna period är som huvudregel tio (10) år.

Vi bedömer regelbundet våra lagringstider och behovet av att spara personuppgifter med hänsyn till tillämplig lagstiftning. Därutöver vidtar vi alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är uppdaterade och korrekta med hänsyn till syftet med behandlingen. Upptäcker vi att personuppgifterna är inkompatibla med syftet, utdaterade eller inkorrekta rättar vi eller raderar personuppgifterna utan dröjsmål.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt till tillgång till det personuppgifter vi behandlar om dig och rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som vi grundar en behandling på. Ett återkallande påverkar dock inte lagligheten i den behandling som skett innan du återkallat ditt samtycke.

Du har rätt att invända mot eller begära begränsning av en behandling samt att lämna in ett klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

För skäl som hänför sig till din specifika situation har du rätt att invända mot profilering och annan behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. När du skickar oss din förfrågan ber vi dig att identifiera den behandling/situation som du invänder mot, så att vi kan bedöma huruvida tillämplig lag kräver att vi uppfyller din begäran.

Vill du utöva någon av dina rättigheter, skicka din förfrågan till privacy@fondia.com.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida med en angivelse av datum för senaste uppdatering. Om några betydelsefulla ändringar görs kan vi också komma att informera dig om detta med andra medel, såsom att skicka ett e-postmeddelande eller lägga upp en notis på vår hemsida. Vi rekommenderar att du läser denna personuppgiftspolicy då och då för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som har gjorts.