Vihreän siirtymän hankkeiden etusija lupamenettelyissä etenee

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 23.5.2022 julkaistusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä ja hallintotuomioistuimissa. Lisäksi lausuntoja pyydetään myös luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ja sen perustelumuistiosta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annettua lakia väliaikaisesti niin, että tietyille vihreää siirtymää tukevia investointeja koskeville ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille lupahakemuksille säädettäisiin väliaikainen menettelyllinen etusija vuosiksi 2023—2025. Etusija koskisi seuraavia laitoksia tai toimintoja: uusiutuvan energian hankkeet vesiympäristössä tai uusiutuvan energian tuotantolaitokset, polttoaineiden tai fossiilisten raaka-aineiden käyttöä korvaavat teollisuuden sähköistämishankkeet, vedyn valmistus ja hyödyntäminen, hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi, sekä akkumateriaalien valmistus, uudelleenkäyttö ja kierrätys sekä akkutehtaat. Menettelyllistä etusijaa voidaan soveltaa myös hankekokonaisuuteen, joka lupahakemuksen pääasiallisen lupaperusteen osalta täyttää pykälän mukaiset edellytykset.

Säännöksen soveltamisalaa määrittäisi lisäksi osaltaan momentissa mainittu ei merkittävää haittaa –periaate (Do no significant harm, DNSH), joka on myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) vihreän siirtymän hankkeita koskevan rahoituksen kriteeri. Ei merkittävää haittaa –periaatteen mukaisella arvioinnilla (DNSH-arvioinnilla) varmistetaan, ettei hanke aiheuta merkittävää haittaa seuraaville ympäristötavoitteille: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Etusijapyynnöllä nopeutettu lupakäsittely

Käytännössä esitetty muutos tarkoittaisi, että lupakäsittelyyn otetaan ja siinä käsitellään lupahakemus nopeutetusti, kun hakemus selvityksineen olisi riittävä. Luvanhakija voisi pyytää aluehallintovirastolta menettelyllisen etusijan soveltamista vireillä olevaan lupahakemukseensa. Tällöin aluehallintovirastossa sekä lupahakemuksen alkutarkastus että ei merkittävää haittaa –periaatteen mukaisuuden tarkastelu tehtäisiin nopeutetusti. Soveltamista ei kuitenkaan ehdoteta rajattavan vireillä olevan lupa-asian käsittelyn osalta mihinkään käsittelyn vaiheeseen, joten etusijapyyntö voidaan esittää myös lupamenettelyn myöhemmissä vaiheissa.

Vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin esitetään lisättäväksi vastaavat väliaikaisesti säännökset siitä, että näitä hankkeita koskevia valitusasioita käsiteltäisiin hallintotuomioistuimissa kiireellisinä vuosina 2023—2027. Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin väliaikainen säännös uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisenä vuosina 2023—2027.

Luvanhakijan kannalta on kuitenkin haastavaa, että esitysluonnoksen mukaan menettelyllisestä etusijasta päätetään käsittelyratkaisuna osana aluehallintoviraston lupapäätöstä. Etusijasäännöksen soveltaminen on väistämättä tulkinnanvaraista joissain tapauksissa ja käsittelyratkaisun sitominen lupapäätöksen yhteyteen poistaisi luvanhakijalta mahdollisuuden saada etusijaa koskevan ratkaisun lainmukaisuus arvioitavaksi hallinto-oikeudessa ilman, että etusija-asema on käytännössä jo menetetty.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 ja lausunnonantoaika esityksistä päättyy 7.6.2022. Jos joku esityksissä pohdituttaa, ole yhteydessä, ympäristöoikeuden tiimimme on mielellään avuksi!