MyFondia VirtuaaliLakimies
13. lokakuuta, 2020

Yrityksen rahoitus koronapandemian aikaan

Olemme eläneet jo yli puoli vuotta poikkeusoloissa, joissa yritykset ovat joutuneet luomaan erilaisia ja jopa täysin uudenlaisia toimintamalleja selviytyäkseen koronapandemian aiheuttamista taloudellisista haasteista. Liiketoiminnan näkymien heikentyessä, yhtiön toiminnasta saatava tulovirta pienenee, jolloin hyvin nopeastikin saatetaan olla tilanteessa, jossa yhtiö tarvitsee lisärahoitusta.

Rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen ja liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

Mitä aiemmin eri rahoitusvaihtoehtoja ryhdytään kartoittamaan ja rahoitusta suunnittelemaan, sitä enemmän se helpottaa yrityksen toimintaa ja auttaa varautumaan ennalta tulevaisuuden mahdollisiin haasteisiin. Samassa yhteydessä on hyvä tarkastella yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa ja sopeuttaa myös se muuttuneeseen tilanteeseen. Tällöin korostuu yrityksen eri olemassa olevien rahoituskeinojen hoitaminen ja niiden seuraaminen, kuten yhtiön tulorahoituksen toteutumisen varmistaminen (kannattavuus), investointien välttämättömyyden ja niihin liittyvän rahoitustarpeen arviointi, maksuvalmiuden ylläpitäminen sekä ylimääräisten rahavarojen tuoton varmistaminen. On myös tärkeää, että yhtiön nykyiset sijoittajat pidetään tietoisina yhtiön tilanteesta ja heitä informoidaan sekä hyvistä että huonoista uutisista. Kun yhtiöllä on sijoittajiensa tuki takana, myös ulkopuolisen rahoituksen saaminen helpottuu.

Rahoituksen keinot

Äkilliseen kassakriisiin ajauduttaessa on kartoitettava nopeasti eri vaihtoehdot liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lisärahoituksen saaminen pankista voi olla kallista ja haastavaa, joten pankkilainan lisäksi tulisi punnita myös muita vaihtoehtoja. Käytännössä usein ensimmäiseksi käännytään yhtiön omistajien puoleen ja keskustellaan heidän halukkuudestaan yhtiön rahoittamiseen. Vaihtoehtoisina rahoituskeinoina toimivat esim. suunnattu osakeanti, pääomalaina, vaihtovelkakirjalaina tai sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Muita mahdollisia rahoituskeinoja voivat olla Business Finlandin tuki esim. määrättyihin kehitysprojekteihin sekä erilaiset valtiolliset tai EU-tasoiset avustukset ja tuet. Toisinaan erilaiset yritysjärjestelyt voivat pelastaa tilanteen.

Rahoituskeinon valintaan vaikuttaa ensisijaisesti rahoituksen tavoite. Pyritäänkö tukemaan yhtiön kasvua vai pelastamaan yhtiö kriisitilanteelta? Toisaalta käytettävissä oleva aika asettaa omat rajoituksensa. Onko aikaa punnita eri rahoitusvaihtoehtoja vai onko toimittava nopeasti, jotta yhtiö saadaan pelastettua maksukyvyttömyydeltä?

Rahoitus yhtiön johdon vastuulla

Osakeyhtiön johto, käytännössä hallitus, vastaa yrityksen rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen ja rahoituksen seuranta, erityyppisiin rahoituskeinoihin perehtyminen sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Yksi yhtiön johdon tehtävistä on kehittää yrityksen tarpeita vastaava optimaalinen rahoitusrakenne ja ylläpitää sitä. Yrityksen rahoitustilannetta voidaan seurata useiden eri tunnuslukujen avulla. Kannattavuutta voidaan mitata mm. pääoman tuottoprosentilla, liiketuloksella ja käyttökatteella. Yrityksen rahoitusaseman kannalta on tärkeää seurata myös vakavaraisuuteen liittyviä tunnuslukuja, kuten omavaraisuusastetta, nettovelan määrää ja vieraan pääoman takaisinmaksuaikaa.

Johdon toiminnan ja rahoitusta koskevan päätöksenteon tulee edistää yhtiön etua ja toimissa on huomioitava osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi on syytä huolehtia toimien ja päätösten perusteellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä sekä dokumentoinnista.

Järjestämme tiistaina 20.10.2020 virtuaalisen FondiaAcademyn, jossa asiantuntijamme yhdessä vierailevien puhujien kanssa tarjoavat käytännön näkökulmia korona-ajan rahoitukseen sekä johdon asemaan ja vastuuseen päätöksenteossa. Tervetuloa kuuntelemaan lisää aiheesta!

>> Lue lisää ja ilmoittaudu

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika