MyFondia VirtuaaliLakimies
7. joulukuuta, 2015

Yhtiön tuote osallisena onnettomuudessa

Monen valmistajan tuotteet ovat aika ajoin osallisena onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin. Näistä saattaa seurata valmistajalle etenkin ulkomailla hyvinkin merkittäviä tuotevastuuseuraamuksia, jos valmistaja ei reagoi niihin oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Onnettomuuksien aktiivisen seurannan ja niihin reagoimisen tulisikin olla olennainen osa yhtiön tuotevastuuriskien hallintaa.

Vuodenvaihteessa 2014–2015 uutisoitiin erään suomalaisen yhtiön saaneen USA:ssa 2,6 miljoonan dollarin sakot mm. tuotteensa turvallisuuspuutteen, siitä kuluttajille aiheutuneiden onnettomuuksien ja näihin reagoimattomuuden johdosta. Tämän lisäksi yhtiö velvoitettiin laatimaan sisäinen kirjallinen ohjeistus, joka sisältää muun muassa ohjeet onnettomuuksista raportoinnista ja niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Tällaisen ohjeistuksen olisi syytä olla osa jokaisen vähänkään riskialttiimpia tuotteita valmistaman yhtiön sisäisiä prosesseja.

Jotta yhtiö voi reagoida tuotteidensa aiheuttamiin onnettomuuksiin, tulee sen saada, mikäli mahdollista, tieto tuotteidensa aiheuttamista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista, joissa yhtiön tuotteet ovat olleet osallisena. Tähän voi vaikuttaa muun muassa yhtiön sopimuskumppaneiden (kuten jakelijoiden) kanssa tehtävillä sopimuksilla. Yksityiskohtaisen onnettomuuksia ja vaaratilanteita käsittelevän kirjallisen ohjeistuksen olemassaolo myös lisää todennäköisyyttä sille, että yhtiössä tosiasiassa reagoidaan niihin. Lisäksi yhtiöllä olisi hyvä olla käytössään sisäinen järjestelmä, johon näitä koskevat tiedot syötetään ja joka osaltaan jakaa tätä tietoa eteenpäin organisaatiossa.

Yhtiön saadessa tiedon onnettomuudesta tai vaaratilanteesta tulee yhtiössä analysoida ja tunnistaa syy tapahtuneelle. Tällainen syy voi johtua monesta syystä, kuten muun muassa käyttäjästä, tuotteen suunnittelusta, tuotteessa olevasta virheestä tai muusta syystä. On tärkeää myös analysoida, onko vaaran aiheuttanut tekijä luonteeltaan sellainen, että vaaratilanne tai onnettomuus voi toistua. Jos näin on, yhtiön tulee arvioida kussakin tilanteessa soveltuva reagointikeino. Osa onnettomuuksista ja vaaratilanteista aiheutuu siitä, että tuotetta on käytetty täysin väärin tai valmistajan toimittamien käyttöohjeiden vastaisesti. On mahdollista, että tuotteen valmistajan katsottaisiin olevan vastuussa onnettomuudesta, mikäli virheellinen käyttö on ollut valmistajan kohtuudella ennakoitavissa, eikä valmistaja ole poistanut tällaisen ennakoitavissa olevan virheellisen käytön mahdollisuutta suunnittelulla tai turvalaitteella. Valmistajilla on näin ollen korostettu tarve raportoida kaikista vaaratilanteista ja onnettomuuksista myös suunnittelu- ja tuotekehitysosastolleen, jotta tuotekehityksessä voidaan ottaa huomioon sellaiset vaaratekijät, jotka voidaan suunnittelulla tai esimerkiksi tuotteeseen asennettavalla turvalaitteella poistaa tai niiden aiheuttamaa vaaraa oleellisesti neutraloida.

Yhtiön tuotevastuuohjeistuksessa olisi tarpeen kirjata mahdollisimman yksiselitteisesti miten toimia siinä tapauksessa, että yhtiö joutuu esimerkiksi vetämään tuotteensa markkinoilta tai tuotevastuuoikeudenkäynnin kohteeksi, tai jos yhtiötä kohtaa muu äkillinen, tuotevastuuseen liittyvä ongelma. Tällaisia toimia voivat – yhtiön liiketoiminnasta riippuen – olla muun muassa takaisinvetotoimet, turvallisuuspuutteesta lähetettävät mahdolliset varoitukset, mahdollisille valvontaviranomaisille ja/tai kuluttajille tehtävät ilmoitukset sekä yhtiön sisäinen ohjeistus siitä, kuinka samoista syistä tehtyihin reklamaatioihin lähtökohtaisesti suhtaudutaan.

Kuten kaiken tuotevastuuriskien hallinnan osalta, myös onnettomuuksiin reagoimisessa on hyvä toimia ennakoivasti. Muussa tapauksessa kasvaa riski siitä, että yhtiössä ei tilanteen tullen osata toimia oikealla tavalla.