MyFondia VirtuaaliLakimies
8. kesäkuuta, 2020

Työturvallisuuden varmistaminen koronarajoitusten lievittyessä

Koronapandemian kriittisimmän vaiheen rajoituksia puretaan asteittain ja paluu kohti - ehkä uutta - normaalia on aloitettu. Osa työntekijöistä palaa pikkuhiljaa etätöistä työpaikalle, jossa aikaisemmat työolosuhteet ovat muuttuneet edelleen olemassa olevan koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi. Uudessa tilanteessa työnantajan on laadittava suunnitelma siitä, miten työnteko järjestetään siten, että työtekijöiden riski altistua koronavirukselle saadaan minimoitua.

Muista arvioida riskit ja päivittää työturvallisuuden toimintasuunnitelma

Työturvallisuuslain lähtökohtana on työnantajan yleinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä töissä. Työolosuhteet ovat useilla työpaikoilla koronaviruksen takia muuttuneet, minkä vuoksi myös työhön liittyvät riskit on arvioitava uudelleen ja työturvallisuussuunnitelmaa päivitettävä sen mukaisesti. Koska koronaviruksen tartuntariskin poistaminen on käytännössä mahdotonta, tulee työnantajan pyrkiä minimoimaan työntekijöidensä altistuminen tartunnalle käytössään olevilla toimenpiteillä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työtiimien jakamista, työpisteiden uudelleen järjestelyjä, siivouksen tehostamista ja suojavälineiden käyttöönottoa. Työnantajan tulee myös tunnistaa työtehtävät ja -olosuhteet, joissa riski koronavirustartuntaan on erityisen suuri. Koronaviruksen takia tehty riskiarvio ja toimintasuunnitelma tulee dokumentoida ja käsitellä tarvittaessa myös työsuojelutoimikunnassa.  

Voiko työntekijä kieltäytyä työstä koronavirustartunnan pelossa?

Lähtökohtaisesti työntekijän on koronapandemian aiheuttamissa olosuhteissakin täytettävä työtehtävänsä työsopimuksen edellyttämällä tavalla. Poikkeuksellisesti työntekijällä voi olla oikeus pidättäytyä töistä työturvallisuuslain nojalla, mikäli muut työsuojelutoimenpiteet eivät ole riittäviä. Lain mukaan työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa hänen tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Työntekijöiden yksilölliset riskit huomioidaan työturvallisuutta koskevissa riskiarvioinneissa. Riskiryhmiä koskevissa kysymyksissä tehdään yhteistyötä terveyshuollon ammattilaisten kanssa. Työnantaja pyytää työterveyshuollosta tarvittaessa lausunnon riskiryhmään kuuluvan työntekijän soveltuvuudesta työsopimuksen mukaiseen työhön sekä mahdollisista suosituksista töiden järjestelyjen osalta. Työterveyshuollon tehtävänä on työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta eikä työntekijällä ei ole oikeutta kieltäytyä terveystarkastuksesta.

Tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja siinä huomioidaan työterveyshuollon ammattilaisten lausunto. Työnantaja selvittää, voidaanko työolosuhteita muuttaa työterveyden esittämien suositusten mukaisesti. Jos riskiä altistumiselle ei pystytä alentamaan riittävästi, työnantaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään muuta työtä työntekijälle.

Viime kädessä työnantajan tulee arvioida omien työsuojelutoimenpiteidensä riittävyys ja myös se, onko työntekijällä oikeus väliaikaiseen työstä pidättäytymiseen vai onko kyse työntekijän työsopimuslain vastaisesta työstä kieltäytymisestä.

Hyviä käytännön vinkkejä työhön paluusta ja turvallisen arjen avaamiseksi löytyy esimerkiksi Enter 2020-kampanjan sivustolta https://enter2020.fi/. Kampanjassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja 10 suomalaista yritystä jakavat parhaita käytäntöjään kaikkien käyttöön.