MyFondia VirtuaaliLakimies
21. joulukuuta, 2016

Työsopimuslain uudistukset ensi vuoden alussa

Työsopimuslakiin tulee ensi vuoden alussa useita uudistuksia, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistymiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Uudistuksista keskeisimpiä ovat uusi säännös pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä, muutokset koeaikaan, työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyheneminen sekä uusi työllistymistä edistävän koulutuksen tai valmennuksen tarjoamisvelvollisuus tuotannollis-taloudellisella syyllä irtisanotulle.

Lakiin tulee siis uutena menettely, jonka mukaan on mahdollista palkata vähintään vuoden työttömänä työnhakijana ollut pitkäaikaistyötön määräaikaiseen työsuhteeseen ilman muuten määräaikaisuudelta edellytettävää perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömän palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen ei estä se, että työnantajan työvoiman tarve on pysyvää. Määräaikainen työsuhde saa kestää enintään vuoden, ja se voi tapahtua myös kolmessa osassa, joiden välissä voi olla joko työttömyysjaksoja, tai perustellusta syystä tehty määräaikainen työsuhde.

Koeaika pitenee nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen vuoden 2018 loppuun asti. Koeaika saa kuitenkin edelleen olla korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta. Työnantaja saa myös oikeuden pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin 30 päivän työkyvyttömyys-, tai perhevapaajaksoa kohden.

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä tuotannollis-taloudellisella syyllä irtisanomalleen, ja työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, lyhenee nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Takaisinottovelvollisuusaika on kuitenkin kuusi kuukautta, jos työntekijän työsuhde on kestänyt ennen päättymistä keskeytyksettä vähintään 12 vuotta.

Työnantajalle, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee uutena velvollisuus tarjota tuotannollis-taloudellisella syyllä irtisanomalleen työntekijälle työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta. Koulutusta tai valmennusta tulee tarjota työntekijöille, jotka ovat olleen työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Koulutuksen tai valmennuksen tulee arvoltaan vastata vähintään työntekijän laskennallista kuukausipalkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausipalkkaa sen mukaan, kumpi on suurempi. Työnantajan laiminlyödessä sille säädettyä velvoitetta tarjota työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta, on työnantaja velvollinen suorittamaan työntekijälle korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaavan määrään.

Fondia järjestää keväällä 9.2.2017 Työsopimuslaki muuttuu 2017 -koulutuksen.Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käydään konkreettisten esimerkkien ja asiantuntevien kouluttajien avulla läpi, mitä ovat keskeisimmät kilpailukykysopimukseen liittyvät muutokset ja millaisia toimenpiteitä ne yrityksiltä edellyttävät.