MyFondia VirtuaaliLakimies
18. toukokuuta, 2010

Tiedonjako on valtaa

Perinteisesti tuotannontekijöillä on tarkoitettu resursseja eli työvoimaa, pääomaa ja luonnonvaroja. Esimerkiksi lakipalveluja tarjoava yritys ei suoranaisesti tarvitse ydinbisneksen pyörittämiseen juurikaan luonnonvaroja, mutta työvoimaa ja pääomaa luonnollisesti tarvitaan. Perinteisen ajattelun rinnalla puhutaan nykyisin esimerkiksi inhimillisestä pääomasta ja yrittäjyydestä tuotannontekijöinä . Asiantuntijapalveluja tarjoavan yrityksen tärkeintä pääomaa ovat yrityksen tietopääoma ja inhimillinen pääoma. Tulevaisuudessa myös uudet ideat ja innovaatiot ovat varmasti tärkeässä roolissa myös konservatiivisina pidetyillä aloilla.

Tietopääomaa on voitava hyödyntää tehokkaasti, ja on erittäin tärkeää, että tietopääoma säilyy yrityksen hallussa. Yrityksen tietopääoma on omaisuutta, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on lähtökohtaisesti oikeus kieltää ja estää muita käyttämästä sitä. Toisaalta tietopääoma muodostuu pitkälti yrityksen työntekijöiden henkilökohtaisista tiedoista ja taidoista, minkä vuoksi tietopääoman suojaamiseen liittyvät kysymykset ovat joskus ongelmallisia. Yrityksen kannattaakin täydentää tärkeän tietopääoman suojaamista mm. sopimuksin ja erilaisilla henkilöstöä sitouttavilla kannustimilla.

Inhimillistä pääomaa voidaan kerryttää koulutuksen ja harjoittelun avulla. Esimerkiksi juridiikan alalla asiantuntijan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Lakikoulutusta tarjoavat useat palveluntarjoajat, ja tarjontaa on monipuolisesti saatavilla lähes ympäri vuoden. ”Harjoittelua” on käytännön työskentely juridiikan parissa; muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen asiantuntijuus ja erityisosaaminen ovat yleensä syventyneet sille tasolle, että tiedosta ja kokemuksesta on merkittävää hyötyä myös muille henkilöille organisaatiossa. Yksi keskeinen kysymys yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan tehostamisen kannalta onkin se, että miten tätä tietoa voidaan tehokkaasti jakaa myös muille henkilöille organisaation sisällä.

Ideat ja innovaatiot ovat merkittävässä asemassa yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja kilpailuedun saavuttamisessa. Esimerkiksi Google ja Facebook ovat saavuttaneet Suomessa ja maailmanlaajuisesti ylivoimaisen aseman tekemällä parempia ja kiinnostavampia palveluita kuin kilpailijansa. Kilpailijoille asetelma on vaikea: voittajaksi on vaikea tulla vain markkinajohtajia seuraamalla, sen sijaan olisi keksittävä jotain uutta ja innovatiivista. Mikä voisi olla sellainen idea tai innovaatio, joka mullistaisi liikejuridiikan markkinat?

Nykyisin erilaiset virtuaaliset tiedonjakamisen mahdollistavat tavat ovat tärkeässä roolissa yrityksen liiketoiminnassa ja kompetenssin kehittämisessä. Tiedon hallinta ja jakaminen ovat tärkeimpiä taitoja asiantuntijabisneksessä. Markku Silén kertoo blogissaan , miten Accenturen organisaatiomalli muutettiin kompetenssipohjaiseksi ja miten erilaiset virtuaaliset osaamisyhteisöt olivat keskeisessä roolissa yrityksen vauhdikkaassa kasvussa 50 hengen yrityksestä yli 1000 henkilön asiantuntijaorganisaatioksi. Antiikin Kreikassa oli oivallettu, että edellytykset ideoille ja innovaatioille luotiin keskustelemalla ja avoimella tiedonvaihdolla eri foorumeilla. Tällaiset keskustelut käytiin usein toreilla. Kreikkalainen sana agora tarkoittaa ’toria’ eli avointa kokoontumis- ja markkinapaikkaa. Agorat olivat usein kaupunkien taloudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja intellektuaalisia keskuksia. Avoimen keskustelukulttuurin luominen ja yhdessä ideoiminen onkin varmasti paras ja tehokkain tapa synnyttää uutta.

Lopuksi on helppo yhtyä Ståhlen ja Grönroosin teoksessaan Knowledge management esittämään toteamukseen: ”Mitä enemmän tietoa vaihdetaan ja mitä nopeammin se virtaa, sitä enemmän yrityksellä on uudistumispotentiaalia!' Koska tieto ja tietämys ovat yksi tärkeimmistä asiantuntijayrityksen omaisuuseristä, niitä ei missään nimessä tulisi pantata yrityksen sisällä. Mikael Jungner toteaakin osuvasti Helsingin sanomien sunnuntaidebatissaan: ”Tieto on vapautettava” ja ”vapaa kommunikaatio on reaktioherkän yrityksen elämänvesi.” (HS 1.5.2010 s. C14)