MyFondia VirtuaaliLakimies
14. joulukuuta, 2018

Rahanpesulain säännökset edunsaajaluetteloista voimaan vuodenvaihteessa

Vuoden 2019 alusta alkaen yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja eräiden muiden rahanpesulaissa määriteltyjen yhteisöjen tulee ylläpitää luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan.

Luetteloon merkitään edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Yhtiöillä, yhdistyksillä, säätiöillä ja muilla rahanpesulain 6 luvun 2 §:ssä määritellyillä yhteisöillä on myös lakiin perustuva velvollisuus antaa tiedot pyynnöstä rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille. Luettelon pitämisestä on vastuussa hallituksen jäsen ja kommandiittiyhtiöissä vastuunalainen yhtiömies. Luettelo on pidettävä ajantasaisena. Listayhtiöiden ei tarvitse pitää luetteloa edunsaajistaan.

Tosiasiallisten edunsaajien selvittämisessä ei ole suurimmalle osalle yrityksistä mitään uutta. Tietoja on jo pitänyt kerätä ilmoitusvelvollisille, kuten mm. pankeille, varainhoitajille, tilintarkastajille ja lakipalvelujen tarjoajille. Jatkossa luettelo helpottaa asioimista tällaisten tahojen kanssa, kun ajantasaiset edunsaajatiedot ovat helposti saatavilla niitä pyytäville.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on oikeushenkilössä yli 25 prosentin omistusoikeus tai äänivalta tai joka muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää siinä määräysvaltaa. Omistus tai äänioikeuden käyttö voi olla suoraa tai välillistä. Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai edellä kuvatut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaajatiedot rekisteröidään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ruotsissa vastaava julkinen rekisteri on ollut olemassa viime vuodesta lähtien.

Rahanpesulakiin on tulossa viidennen rahanpesudirektiivin edellyttämiä muutoksia. Kerromme niistä erillisessä kirjoituksessa.

Me autamme mielellämme rahanpesusääntelyn soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.