MyFondia VirtuaaliLakimies
18. toukokuuta, 2016

Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto voi olla luovuttajalle verovapaata tuloa sukupolvenvaihdoksissa

Sukupolvenvaihdoksessa yritys siirretään toimintaa jatkavalle seuraavalle sukupolvelle tai muulle lähisuvun jäsenelle. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, ja valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästikin sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Tässä blogitekstissä käsittelen millä edellytyksillä osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto voi olla luovuttajalle verovapaata tuloa, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan osakekaupalla.

Osakekaupassa yritystoiminnasta luopuva myy omistamansa osakeyhtiön osakkeet yritystoiminnan jatkajalle. Myyjän eli luovuttajan tuloverotuksessa osakekaupasta voi seurata luovutusvoiton verotus, sillä luovutusvoitto on TVL 45 §:n pääsäännön mukaan veronalaista pääomatuloa. Tuloverolain 48 §:ssä on kuitenkin sukupolvenvaihdoksia koskeva erityissäännös, jonka soveltuessa osakkeiden myynnistä saatu tulo on verovapaata.

Verovapauden edellytykset

Sukupolvenvaihdoksessa osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto on TVL 48 §:n 1 momentin 3 kohdan ehtojen täyttyessä verovapaata tuloa. Verovapauden edellytyksiä on kolme:

  • Verovelvollisen tulee luovuttaa osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat vähintään 10 % omistusosuuteen mainitussa yhtiössä. Lainkohdan sanamuodon mukaan ratkaisevaa on osakkeiden tuottama oikeus yhtiön varallisuuteen. Merkitsevää ei siis ole esimerkiksi äänioikeus, joka voi olla pienempikin kuin 10 %. Verotuskäytännössä lainkohtaa on tulkittu siten, että jokaisen yksittäisen luovutuksen on oltava suuruudeltaan vähintään kymmenen prosenttia. Eli jos luovuttajina ovat esimerkiksi molemmat vanhemmat, on kummankin vanhemman luovutettava eteenpäin vähintään 10 % yhtiön osakkeista.
  • Osakkeiden saajana on oltava luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Verovapaus koskee myös edellä mainitun luovutuksensaajan puolisoa, jos luovutuksensaajina ovat edellä mainittu luovutuksensaaja sekä hänen puolisonsa yhdessä. TVL 8 §:n 2 momentin mukaan lapsena pidetään myös ottolasta ja puolison lasta. Puolisoina pidetään TVL 7 §:n mukaan eräin poikkeuksin aviopuolisoiden lisäksi myös avopuolisoita. Jos luovutus tapahtuu muille sukulaisille, kuten esimerkiksi omalle vanhemmalle tai veljen tai sisaren lapselle, myyntivoitto ei ole verovapaata. On tärkeää huomata, että koska TVL 48 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luovutuksensaajana on oltava lainkohdassa mainittu luonnollinen henkilö, ei verovapautta sovelleta tilanteeseen, jossa sukupolvenvaihdos toteutetaan siten, että yhtiö ostaa osakkeet tai luovuttaja myy osakkeet sukulaisensa omistamalle yhtiölle.
  • Luovutettava omaisuus on tullut olla yhteensä yli kymmenen vuotta luovuttajan tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Siten lahjana tai perintönä saatujen osakkeiden omistusaikaan luetaan luovuttajan omistusajan lisäksi lahjanantajan tai perinnönjättäjän omistusaika. Myös osituksessa saatujen osakkeiden omistusaikaan luetaan osituksessa osakkeet luovuttaneen henkilön omistusaika. Osakeyhtiön perustajaosakkaan osakkeiden omistusaika katsotaan alkavan osakkeiden merkinnästä. Jos osakkeet on hankittu kaupalla, niin osakkeiden hankinta-ajankohta on pääsäännön mukaan kaupantekohetki.

Jos yksikin edellä mainituista edellytyksistä jää täyttymättä, on luovutusvoitto veronalaista tuloa.

Tehtäessä sukupolvenvaihdosta osakekaupalla, kannattaa myös muistaa, että luovutuksensaajalle on säädetty omaisuuden omistamiseen liittyviä aikarajoitteita. TVL 48:5 sisältää rajoitussäännöksen edelleen luovutukseen liittyen. Säännöksen myötä pyritään estämään sukupolvenvaihdoshuojennusten väärinkäyttöä ja veronkiertoa. Säännöksen mukaan, jos luovutuksensaaja luovuttaa saman omaisuuden viiden vuoden kuluessa saannosta eteenpäin, niin edelleen luovuttajan hankintamenosta vähennetään se veronalaisen luovutusvoiton määrä, jota ei pidetty omaisuuden hänelle luovuttaneen myyjän veronalaisena tulona.

Sukupolvenvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen useissa yrityksissä. Fondia järjestää ilmaisen webinaarin sukupolvenvaihdoksiin liittyvistä keskeisimmistä verokysymyksistä 18.8.2016 klo 10-11. Ilmoittaudu mukaan jo tänään!