MyFondia VirtuaaliLakimies
18. helmikuuta, 2016

Omien osakkeiden ostomotiivit

Useissa tämän kevään pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään omien osakkeiden hankintavaltuutuksen antamisesta hallitukselle. Mitkä ovat yleisimmät syyt ostaa omia osakkeita markkinoilta ja mihin tarkoituksiin omien osakkeiden ostoja voidaan käyttää? Kysymystä lähestytään tässä kirjoituksessa pörssiyhtiön näkökulmasta.

Joustavuus varojenjaossa

Osakeyhtiölaki mahdollistaa sen, että yhtiö voi jakaa voittoja osakkeenomistajille maksamalla osinkoja tai ostamalla omia osakkeita markkinoilta. Omien osakkeiden ostaminen tuo joustavuutta ja vaihtoehdon varojenjakoon. Omien osakkeiden ostoja käytetään usein, kun tarkoituksena on palauttaa kertaluontoisesti poikkeuksellisen suuri määrä kassavaroja osakkeenomistajille ilman, että yhtiö joutuu puuttumaan osingon määrään, joka on määritelty yhtiön osingonjakopolitiikassa.

Tukiostot

Yhtiö voi pyrkiä ostoilla tukemaan myös osakkeen kurssia. Omia osakkeita ostamalla yhtiö voi viestittää markkinoille, että osake on aliarvostettu.

Tunnuslukujen parantaminen

Yhtiön pyrkimyksenä voi olla myös yhtiön tunnuslukujen parantaminen. Yhtiön ostaessa ja mitätöidessä omia osakkeitaan, osakkeiden lukumäärä markkinoilla vähenee ja osakekohtainen tulos nousee (earnings per share). Tällöin osakkeenomistajat saavat tuottoa sijoitukselleen osakkeiden arvonnousun muodossa. Huomioitavaa on, että osingot jakautuvat tällöin pienemmän osakemäärän kesken.

Osakkeenomistajien verotuskohtelu

Verotuksen näkökulmasta omien osakkeiden ostaminen voi olla myös verotuksellisesti edullisempaa tietyille osakkeenomistajaryhmille kuin varojen jakaminen osinkojen kautta. Tämä pätee etenkin ulkomaisiin osakkeenomistajiin, koska verotuskohtelu myyntivoiton ja osinkojen verotuksen osalta vaihtelee maittain.

Pääomarakenteen sopeuttaminen

Yhtiön oman pääoman tarve voi vaihdella yhtiön elinkaaren aikana. Yhtiö voi muokata pääomarakennettaan hankkimalla omia osakkeita velkapääomalla ja hankinnan jälkeen kuolettamalla osakkeet. Näin yhtiö velkaantuu ja sen oman pääomanehtoinen varallisuus taseessa pienenee eli yhtiön omavaraisuusaste laskee ja velkaantuneisuusaste kasvaa. Velkapääomasta on yhtiölle suora verohyöty, sillä velkapääomalle maksettava korko on osa yrityksen rahoituskustannuksia ja siten vähentää yhtiön verotettavaa tulosta.

Yritysjärjestelyt

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan käyttää rahoitusvälineenä yrityskaupassa. Omien osakkeiden ostoa voidaan myös käyttää, jos halutaan keventää ostettavan yhtiön tasetta ennen kaupan toteutumista. Tällöin tulisi kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta, että samalla ei käytetä väärin sisäpiiritietoa.

Yritysvaltaukselta suojautuminen

Yhtiö voi käyttää omien osakkeiden ostoa myös suojautumiskeinona yritysvaltaustilanteessa. Kun yhtiö tekee merkittävän määrän ostoja, markkinoilla jo olevien osakkeiden määrä vähenee, joka aiheuttaa markkinoille jäävien osakkeiden kurssinousun. Osakkeen kallistuessa yhtiö ei välttämättä ole enää houkutteleva valtauskohde.

Laimennusvaikutuksen kumoaminen

Jotta yhtiö pystyy antamaan osakkeita optio-oikeuksien omistajille, yhtiö tarvitsee osakkeita. Koska olemassa olevat osakkeenomistajat eivät halua laimentaa omaa omistustaan ja päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, yhtiöt saattavat suosia omien osakkeiden ostoa osakeannin sijaan.

Johdon optio-ohjelmat ja johdon omat osakeomistukset

Yhtiön johtoa palkitaan usein optio-ohjelmilla. Johdon omistamien osto-optioiden arvo laskee yleensä osingonjaon seurauksena. Omien osakkeiden hankkiminen päinvastoin nostaa kurssia. Tämän vuoksi johto saattaa suosia osakkeiden takaisinostoja osinkojen sijaan. Johdon ja osakkeenomistajien intressit varojenjaon suhteen voivat siis olla ristiriidassa keskenään.

Kuten edellä olevat esimerkit osoittavat, omien osakkeiden ostoja voidaan käyttää hyvin joustavasti erilaisiin tarkoituksiin osakeyhtiössä. Nykytilanteessa omien osakkeiden ostot ovat varsin yleisiä suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja ostot ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Tärkeää on huomata, että omien osakkeiden ostot vaikuttavat merkittävästi yhtiön arvoon ja myös osakekurssiin markkinoilla. Koska omien osakkeiden hankintaa koskeva lainsäädäntö on varsin joustavaa ja käyttötarkoituksia on monia, säännösten soveltamisessa korostuu osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen soveltaminen. Omien osakkeiden osto tulee toteuttaa myös siten, että se ei aiheuta poikkeuksellisia markkinaliikeitä.

Mikäli kirjoitus herätti sinussa kysymyksiä, olethan meihin yhteydessä. Palvelemme myös mielellämme kaikissa yhtiökokouksiin liittyvissä asioissa.